V regióne Malokarpatska vznikne nová cesta. Obíde obce Slovenský a Chorvátsky Grob

14274
Tadiaľto povedie nový cestný obchvat

Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) schválilo pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nenávratný finančný príspevok vo výške 6,5 milióna. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra.

„Napriek tomu, že pre rozvoj dopravy v Bratislavskom kraji je kľúčová koľajová doprava, je potrebné budovať aj cestné obchvaty okresných miest a obcí, ktoré trpia najväčšou intenzitou dopravy v intraviláne. Najväčšia potreba budovania cestných obchvatov je v území Malokarpatska, predovšetkým v úseku Chorvátsky Grob, Pezinok a Modra,“ uviedol Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Zdôraznil, že projekt pozostáva z viacerých etáp. „Pustili sme sa do projektu, o ktorom sa desať rokov len rozprávalo. My máme dnes na stole nielen všetky potrebné povolenia, ale aj schválené financovanie. Bez externých zdrojov by sme však o takomto veľkom projekte nemohli ani len rozmýšľať, nieto ešte realizovať.“

Zľava: Juraj Droba (predseda BSK), Veronika Remišová (podpredsedníčka vlády SR)

„Obce v okolí Bratislavy prudko rastú a v uplynulých rokoch pribudli na hraniciach okresu Pezinok desaťtisíce nových obyvateľov. Tí síce bývajú na vidieku, ale drvivá väčšina z nich dochádza do školy či za prácou každý deň do hlavného mesta. V rannej a popoludňajšej špičke sú tu cesty plné áut, tvoria sa kolóny, dochádza častejšie k nehodám, tranzit cez obce má na svedomí hluk a vysokú prašnosť. Aspoň časť týchto negatívnych javov zmierni práve nová cesta, ktorá priamo prepojí Chorvátsky a Slovenský Grob s križovatkou Triblavina, diaľnicou D1 a novobudovaným diaľničným obchvatom hlavného mesta D4,” vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka Veronika Remišová.

Nultá etapa cestného obchvatu obcí Malokarpatska začína v diaľničnej križovatke Triblavina. Končiť bude na ceste III/1059, ktorá spája obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda. Odbremenia sa tým najmä obce Chorvátsky Grob a Slovenský Grob. Novovybudovaný dvojpruhový asfaltový úsek bude mať 1,7 km a prinesie časovú úsporu pre občanov z okolitých obcí – v priemere vodiči ušetria 3,5 minúty jazdného času. Súčasťou projektu je aj výstavba dvoch mostných objektov ponad Mlynský potok a Dávidov kanál. Náklady na projekt budú 6,5 milióna eur, z toho 5,9 milióna eur bude hradených z eurofondov. Výstavbu tohto prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V posledných desiatich rokoch sa prudko rozvíja urbanizácia územia v oblasti obcí Malokarpatska, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti.

Bratislavský samosprávny kraj už vyhlásil súťaž na zhotoviteľa stavby. Predpokladaný začiatok výstavby je koncom leta 2021, ukončenie na jeseň 2022.

„Schvaľovací proces tohto projektu považujem za veľký úspech. Priemerná dĺžka schvaľovania obdobných dopravných projektov bývala v minulosti 163 dní, najviac dokonca až 692 dní, teda takmer dva roky. Tento projekt sme však schválili v rekordne krátkom čase, len za 41 pracovných dní. Naším cieľom je zefektívniť procesy v maximálne možnej miere tak, aby sa peniaze čo najjednoduchšie dostávali do regiónov a pomáhali tam, kde treba,” upresnila Veronika Remišová.

Župan Jura Droba podčiarkol, že vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území, najmä pre obce Chorvátsky a Slovenský Grob. Doplnil však, že pre dosiahnutie zníženia dopravnej záťaže v celom území mikroregiónu je nevyhnutné v programovom období 2021-2027 realizovať ďalšie etapy spomínaného obchvatu. „Budovanie cestnej infraštruktúry v rámci budúceho programového obdobia je z dôvodu tematickej koncentrácie pre Bratislavský kraj možné iba v rámci Kohézneho fondu. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať čo možno najväčší transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do Kohézneho fondu, pričom je kľúčové alokovať potrebnú sumu v rámci Kohézneho fondu práve na vybudovanie ďalšej etapy  obchvatu obcí Malokarpatska,“ uzavrel predseda samosprávneho kraja.

Detaily projektu (nultá etapa)

Začiatok úseku: diaľničná križovatka Triblavina
Koniec úseku: cesta III/1059, spájajúca obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda

Výstavbu tohto prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V posledných desiatich rokoch sa prudko rozvíja urbanizácia územia v oblasti obcí Malokarpatska, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti.

PRÍNOS PROJEKTU

  • Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území, najmä pre obce Chorvátsky a Slovenský Grob.
  • Novovybudovaný úsek cesty aj s pokračovaním ďalších etáp bude slúžiť pre približne 20 % všetkých vykonaných ciest do Bratislavy z mikroregiónu Malokarpatska
  • V priemere vodiči vďaka novovybudovanému úseku ušetria 3,5 minúty jazdného času.
  • Pre dosiahnutie zníženia dopravnej záťaže v celom území mikroregiónu je nevyhnutné v programovom období 2021 – 2027 realizovať ďalšie etapy obchvatu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka komunikácie: 1,7 km
Typ konštrukcie vozovky: asfaltová
Šírkové usporiadanie: kategória MZK 19/50 (1/2 profil), jazdný pruh 2×3,25 m, vodiaci prúžok 2×0,50 m, nespevnená krajnica 0,50+0,25 m (bez zvodidla), 0,50+1,00 (so zvodidlom)

Súčasťou projektu je aj výstavba dvoch mostných objektov ponad Mlynský potok a Dávidov kanál  

PROCES MAJETKOVO-PRÁVNEHO VYSPORIADANIA

Suma na výkupy a nájom pozemkov bola 2,5 milióna EUR, pričom bolo potrebné rokovať s vyše 450 vlastníkmi pozemkov.

ŽIADOSŤ O NFP A ROZPOČET PROJEKTU

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná na Riadiaci orgán IROP dňa 15.01.2021. Dňa 30.3.2021 bolo vydané rozhodnutie o schválení projektu v plnej výške oprávnených výdavkov, t.j. 6 509 213,88 EUR

SÚHRN DOPADOV PROJEKTU NA CESTNÚ SIEŤ

Na základe zistených údajov môžeme vidieť, že v prípade nerealizovania projektu bude každoročne narastať intenzita dopravy najmä na ceste III/1082 spájajúcej Vajnory s Čiernou Vodou a Slovenským Grobom. Môžeme vidieť výrazný nárast intenzity dopravy najmä do roku 2030, pričom v roku 2040 bude intenzita dvojnásobná  oproti roku 2020. V prípade realizácie projektu sa zníži intenzita na tejto ceste na polovičnú hodnotu, pričom v priebehu ďalších rokov sa intenzita zásadným spôsobom nezvýši. Práve zníženie intenzity na ceste III/1082 je kľúčové z dôvodu, že cesta pokračuje cez intravilán mestskej časti Vajnory, kde by mala narastajúca intenzita dopravy významné negatívne dopady na kvalitu života obyvateľov a taktiež na priepustnosť komunikácie. Pri ceste III/1059 spájajúcej Chorvátsky Grob s miestnou časťou Čierna Voda vidíme do roku 2030 výrazné zvýšenie intenzity v prípade realizácie projektu. Je to z dôvodu, že komunikácia bude do roku 2030 slúžiť ako jediná nadväzujúca komunikácia na plánovanú komunikáciu. Od roku 2030 vidíme pokles intenzity na ceste III/1059, nakoľko sa počíta s dobudovaním nadväzných úsekov v smere na Pezinok.

Prehľad intenzity dopravy na vybraných komunikáciách bez projektu a s projektom

Foto: BSK / Jozef Gabík