Verejné prerokovanie stanoviska k výzvam a postaveniu metropolitných regiónov v Kohéznej politike po roku 2020

629
9 July 2019, Stakeholder consultation "The challenges of metropolitan regions and their position in the future Cohesion policy post 2020" Belgium - Brussels - July 2019 © European Union / Giedre Daugelaite Juraj DROBA, Chairman of Bratislava Self-Governing Region

Viac ako 90 hostí sa 9. júla 2019 v Bruseli zúčastnilo verejného prerokovania návrhu stanoviska predsedu BSK Juraja Drobu na tému: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020.Predseda BSK inicioval stanovisko k metropolitným regiónom v kľúčovom období, kedy sa nastavuje rozpočet EÚ a čerpanie eurofondov po roku 2020.  

„Hlavným cieľom stanoviska je poukázať na problémy metropolitných regiónov, ktoré sú častokrát považované za bohaté, no napriek tomu čelia výzvam spojeným s dopravou, životným prostredím, či sociálnou inklúziou. Pritom disponujú s obmedzeným objemom vlastných zdrojov a tiež sú limitované pri čerpaní eurofondov,“ zhrnul predseda BSK Juraj Droba. Ten zároveň vyzval Európsku komisiu, aby zohľadnila pri nastavovaní čerpania špecifické postavenie metropolitných regiónov, v ktorých žije viac ako 293 miliónov obyvateľov, to sú 3 z 5 ľudí v EÚ, a ktoré produkujú viac ako 72 % HDP EÚ.  

Predseda BSK vo svojej prezentácii zdôraznil aktuálne výzvy, ktorým musia čeliť skoro všetky metropolitné regióny v rámci Európskej únie. Sú nimi napríklad: starnutie populácie, digitalizácia, migrácia, rozvoj udržateľnej environmentálnej politiky, či problémy spojené s dopravou. Podstata týchto problémov je vo všetkých metropolitných regiónoch rovnaká, aj napriek tomu, že prejavy a dôsledky sa môžu líšiť od regiónu k regiónu.  Okrem potreby medziregionálnej spolupráce tiež prízvukoval nutnosť vytvárať funkčné väzby medzi mestom a vidiekom. „Ak vytvoríme efektívne väzby medzi mestami a vidiekom, môžu z následného rozvoja metropolitných regiónov profitovať všetky strany,“ dodal Droba.

Hlavným bodom, na ktorom sa zhodli všetci v sále, je nedostatočnosť ukazovateľa regionálneho HDP pre meranie rozvoja regiónu a určenie koľko financií bude do ktorého regiónu smerovať. Pre meranie blahobytu regiónov sa aktuálne používa primárne HDP na obyvateľa podľa parity kúpnej sily, ktoré však v sebe nezahŕňa sociálne, teritoriálne a environmentálne aspekty daného regiónu, čím prichádza k skresleniu údajov. Predseda BSK zdôraznil, že pre efektívne čerpanie eurofondov je kľúčové získať komplexné údaje na regionálnej úrovni. 

Stanovisko bude preložené na rokovanie komisie pre regionálny rozvoj a rozpočet EÚ v Európskom výbore regiónov v polovici septembra.  Do 19.8.2019 môžu zainteresované strany posielať svoje komentáre a odporúčania na dominika.forgacova@region-bsk.sk

Foto: EÚ