Verejnosť môže pripomienkovať zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy

1778

Vo štvrtok 19. novembra 2020 bude online verejná prezentácia aktualizácie územného plánu. 

Magistrát hlavného mesta v termíne od 10. novembra do 18. decembra 2020 realizuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07“, ktorá okrem iných zmien obsahuje návrh novej električkovej trate po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici. 

Celá dokumentácia je prístupná na webe hlavného mesta TU

Odborný výklad zmien a doplnkov územného plánu bude verejnosti odprezentovaný na online prezentácii vo štvrtok 19. novembra 2020 od 9:00. Prezentácia bude prebiehať na adrese https://www.bigmarker.com/metropolitny-institut-bratis/Zmeny-a-doplnky-zemn-ho-pl-nu-07-verejn-online-prerokovanie

Verejnosť môže dokumentáciu pripomienkovať písomne do 18. decembra 2020 na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo elektronickou poštou na adresu uzemnedokumenty@bratislava.sk

Zdroj: imhd.sk