Viac, ako 40 študentov stredných škôl sa stretlo, aby sa dohodli na koordinácii volieb do žiackych školských rád

817

Trošku iné voľby v Bratislavskom kraji. Žiacke školské rady sú jedným z najdôležitejších nástrojov zapájania mladých ľudí do rozhodovania na základných a stredných školách.

Vďaka dobre fungujúcim žiackym školským radám dokážu študenti zlepšovať pozitívnu klímu na škole, vytvárať priestor pre lepšiu komunikáciu študentov, pedagógov a vedenia školy, podporovať rozvoj kompetencií a sebavedomia mladých ľudí, ale aj upevňovať demokratické hodnoty študentov a rozširovať ich povedomie o participácii.

Podľa prieskumov, ktoré uskutočnili Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, by študentom pri ich pôsobení v ŽŠR najviac pomohlo stretávanie sa s členmi školských rád z ostatných škôl v kraji, výmena skúseností a koordinácia spoločných aktivít. Posledný septembrový týždeň zorganizovali BSK a IUVENTA na pôde Obchodnej akadémie na Račianskej ulici workshop pre zástupcov žiackych školských rád stredných škôl Bratislavského kraja. Počas podujatia si viac ako 40 aktívnych študentov vymieňalo skúsenosti s fungovaním svojich žiackych školských rád a rozprávalo o plánoch na ďalší školský rok.

“Jednou z najdôležitejších výziev, ktorej musíme čeliť v súvislosti so žiackymi školskými radami je zvýšenie povedomia o ich činnosti medzi ostatnými študentmi na školách a verejnosťou,” hovorí Milan Polešenský, regionálny koordinátor IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, “Je dôležité, aby verejnosť vnímala, že sú študenti aktívni a majú dobré nápady. Potom môžu, spolu s miestnou komunitou, samosprávou alebo rodičmi, vzniknúť pekné projekty, ktoré zlepšia život mladým ľuďom nielen v škole, ale aj v jej okolí… Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť je spájať žiacke školské rady a pracovať na spoločných cieľoch…”

Voľby do žiackych školských rád – spoločná koordinácia ŽŠR v celom kraji

Najbližšia dôležitá udalosť, ktorá študentov čaká sú voľby do žiackych školských rád. “Na prelome mesiacov september a október čaká študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja volebné obdobie. Žiaci si spomedzi seba vyberú svojich zástupcov, ktorí budú hájiť ich záujmy, presadzovať nové nápady a navrhovať zlepšenia prostredníctvom žiackej školskej rady,” hovorí Katarína Formánková z Bratislavského samosprávneho kraja.

Každá škola má svoj spôsob, akým volí členov a predsedu ŽŠR. Na niektorých školách sa volí elektronicky, inde používajú volebnú urnu a hlasovaniu často predchádza celoškolská volebná kampaň. Počas workshopu sa študenti dohodli na spoločnej koordinácii nadchádzajúcich volieb do žiackych školských rád a vytvorili niekoľko pracovných skupín zameraných na komunikáciu, propagáciu alebo koordináciu volieb. V Bratislavskom kraji prebehnú voľby na prelome mesiacov september a október.

Zdroj: iuventa.sk