VII. zasadnutie Zastupitelstva BSK 16.11.2018

793