Vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy na prístavbe miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

407

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy na prístavbe miestneho úradu.

Vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy na prístavbe miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves strecha je jednak účinným prostriedkom v rámci udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami a zároveň podporuje zachovanie biodiverzity. Projekt navrhol inovatívne riešenie jedného celku, pozostávajúci z troch častí. Plocha je riešená v pôdoryse dynamicky krivkami, potláčajúc strohé tvary zariadení na streche i samotného pôdorysu. Použité sú výlučne prírodné materiály. Na jednej časti plochy s existujúcimi zariadeniami vzduchotechniky a klimatizáciou bola ponechaná vrstva štrku, kde spontánne vyrastá suchomilná vegetácia (napr. Sedum album). Na tejto časti je vybudovaný tzv. biodiverzitný kútik, kde je nevzhľadné káblové vedenie vzduchotechniky opticky predelené prvkami na podporu biodiverzity – drevenými konármi, lomovým kameňom a perforovanými tehlami ako útočisko pre drobný hmyz a opelovače.

Druhá čast strechy je pokrytá pokrývkou predpestovaného skalničkového koberca s rozchodníkmi (sedum). Táto plocha je doplnená o 2 kruhové štrkové plochy, na ktorej sú umiestnené dve napájadlá z mrazuvzdornej glazovanej keramiky pre vtákov a opelovače.

Napokon tretia čast strechy je plocha s výsevom lúčnych kvetov a výsadbou suchomilných a nektárodajných trvaliek. Suchovzdornosť a postupné kvitnutie navrhnutej zmesi a trvaliek by mala zabezpečiť vysoký estetický efekt počas celého roku. Navrhnutá zmes na výsev má bohaté druhové zloženie. Obsahuje 59 rastlinných druhov, ako sú klinčeky, ľan, devätorník, materinu dúšku a iné. Pri návrhu druhov trvaliek sa zohľadňovali osobitne kritériá ako suchovzdornosť, farebnosť a ozdobnosť, ako aj nektárodajnosť. Chladiaci efekt navrhnutej extenzívnej vegetačnej strechy je daný hlavne odparovaním vody a tieniacim efektom vegetácie. Zvýšenie rôznorodosti povrchov ako napríklad doplnené tufové skaly, kombinácia rastlinného koberca s výsadba trvaliek a výsev kvitnúcej lúky, napomôže lepšiemu záchytu zrážkovej vody a zároveň bude svojou farebnosťou pôsobiť harmonicky a esteticky. Vzhľadom na to, ze strecha sa nachádza na prízemnej budove a nad ňou sa nachádzajú balkóny obytnej časti budovy, je tento projekt prínosom pre širšiu verejnosť, ktorý napomáha zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny na sídlisko.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov v rámci Operačného Programu Kvalita životného prostredia (vo výške 29 270 €).

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť – Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 30 809 €