Vybudovanie nového zberného dvora pre obyvateľov obce Tomášov

820

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov – vybudovanie nového zberného dvora pre obyvateľov obce.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov Slovenskej agentúry životného prostredia (vo výške 246 264 €).

Okres: Senec

Obec: Tomášov

Celkové výdavky projektu: 259 226 €