Vybudovanie nových kontajnerových stojísk v meste Malacky

773

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie nových kontajnerových stojísk.

Na zlepšenie separovania komunálneho odpadu v časti obci s bytovými domami sme sa rozhodli vybudovať každému bytovému domu vlastné stojisko. Týmto krokom sme zvýšili kapacitu kontajnerov na separovaný zber a priblížili sme realizáciu separovania občanom rovno pod nos. V každom kontajnerovom stojisku sa nachádzajú kontajnery na: komunálny odpad, papier, plast (kde patria aj tetrapaky a drobný kovový odpad), sklo, použité batérie, použité oleje a tuky a ako posledný pribudol kontajner na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Celkovo na vybudovanie 21 stojísk sme preinvestovali finančné prostriedky v celkovej sume 143 930,91 . Časť z nich, konkrétne 40 000,- , sa nám podarilo získať formou účelového grantu od spoločnosti DANUCEM SLOVENSKO. Kontajnerové stojiská sme vybudovali pri bytových domoch na ulici Obchodná 382, K Rašeline 383, Športová 384, Športová 385, Školské námestie 388 až 398, Obchodná 486 až 488, Senická 689, Školské námestie 691 a 692.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a z externých zdrojov v rámci účelového grantu od spoločnosti DANUCEM SLOVENSKO (vo výške 40 000 €).

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 143 930 €