Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

234
Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky
Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

Vysoká absencia žiakov negatívne vplýva na ich vzdelávacie výsledky. Ukázali to zistenia Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). V poslednom období výrazne narastá percento menej úspešných žiakov, ktorí nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.

„Štruktúra podielu úspešných žiakov v ohrozených skupinách sa výrazne zmenila. Celkový počet žiakov, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku, výrazne klesal. Zároveň sa výrazne zvýšil podiel menej úspešných žiakov nepochádzajúcich z rómskych komunít (tvoril viac ako 80 percent),“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Príčinou je podľa nej najmä dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19.

V kontrolovaných školách podľa ŠŠI postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na jedného žiaka z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov pandémie COVID-19. Rovnako aj z dôvodu úpravy právnych predpisov, podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia (v školskom roku 2022/2023 sa počet dní zvýšil na päť). „Je na zváženie, či legislatívna možnosť opakovaného ospravedlňovania žiakov rodičmi v rozsahu päť dní neroztvára nožnice absencie žiaka,“ upozornila Štofková Dianovská.

Inšpektori identifikovali najúčinnejšie opatrenia zo strany škôl pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a záškoláctva žiakov. „Je to napríklad sústavné diagnostické pozorovanie, uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód, aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov, zavedenie inštitútu asistenta učiteľa/vychovávateľa, vytváranie funkčných školských podporných tímov, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, využívanie pomoci sociálneho pedagóga,“ dodala hlavná školská inšpektorka.

ŠŠI od školského roka 2017/2018 zameriava svoju pozornosť na opatrenia zabezpečujúce podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Z 304 kontrolovaných základných škôl takých žiakov vykazovalo 193 základných škôl (63,5 percenta).

Výsledky zistení sú spracované v správe Monitorovanie opatrení na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na základných školách.