Výstavbu petržalskej električky komplikujú aj nezhody medzi zhotoviteľskými firmami

690

Zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov predražia aj výstavbu električkovej trate do Janíkovho dvora. Magistrát hlavného mesta zverejnil v rámci materiálov na májové mestské zastupiteľstvo pravidelnú správu o stave projektu druhej časti petržalskej električky. Ako sme nedávno informovali, stavba už zaznamenala prvý časový sklz prác, keďže zhotoviteľ včas nesplnil prvý míľnik. Májový report magistrátu spresňuje, že z troch prác, ktoré mali byť zrealizované do 120 dní od začatia výstavby sa v plnom rozsahu podarilo na 100 % splniť len jednu z nich, konkrétne tesnenie stavebných jám dvoch pilierov mosta ponad Chorvátske rameno pri petržalskom kostole. Úpravy dna stavebných jám dvoch opôr mosta na Rusovskej ceste boli zrealizované na 65 % a s treťou prácou (hlbinné zakladanie veľkopriemerových pilót mosta na Kutlíkovej ul.) zhotoviteľ ani nezačal z dôvodu kolízie s inžinierskymi sieťami. Napriek tomu zhotoviteľ deklaruje, že druhý míľnik splní v plánovanom termíne v novembri tohto roka.

Nepriaznivý vplyv na postup výstavby majú podľa magistrátu aj nezhody v konzorciu zhotoviteľských firiem, ktoré je tvorené spoločnosťami Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA. Negatívny dopad to má na koordináciu prác na stavbe. Vedenie hlavného mesta túto situáciu monitoruje a snaží sa na najvyšších úrovniach aktívne hľadať riešenia tak, aby bol progres prác na stavbe výraznejší oproti aktuálnemu stavu.

Zvyšovanie cien stavebných materiálov a ich znížená dostupnosť sa nevyhnú ani tejto stavbe. Konkrétne ide o oceľové profily, betonársku výstuž,  meď, hliník aj asfalt. Nakontrahovanie potrebných materiálov komplikuje aj fakt, že dodávatelia garantujú ich ceny iba krátkodobo. Mesto preto plánuje uzavretie dodatku k zmluve v zmysle platnej legislatívy, ktorý bude zvýšené ceny zohľadňovať. Prijateľné riešenie mesto hľadá v spolupráci s Ministerstvom dopravy ako riadiacim orgánom OPII a Úradom pre verejné obstarávanie. Pôvodná zmluvná cena za výstavbu trate bola dohodnutá vo výške 89,5 mil. € s DPH.

Získanie externého financovania projektu prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ mesto očakáva v septembri tohto roka, keďže podanie žiadosti o NFP sa posúva až na jún z dôvodu neskoršieho otvorenia výzvy a upravenej postupnosti krokov pri podávaní žiadosti. Podľa májového reportu zhotoviteľ doteraz mestu vyfakturoval práce za cca 1,2 mil. € a plánovaný objem fakturácie v tomto roku má byť vo výške 16,4 mil. € s DPH, v ktorom je zohľadnený aktualizovaný harmonogram počítajúci so zrýchlením prác v roku 2022. V rozpočte má mesto aktuálne vyčlenených 21,2 mil. € na stavebné práce a stavebný dozor pre tento projekt.

Zdroj: imhd.sk