XXII. zasadnutia Zastupitelstva BSK 21.10.2016

797