XXIV. zasadnutia Zastupitelstva BSK 17.2.2017

568