XXVII. zasadnutia Zastupitelstva BSK 23.6.2017

737