XXVIII. zasadnutia Zastupitelstva BSK 29.9.2017

667