Zápis prvákov do prvého ročníka je za dverami

1826

Rodič resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR, je povinný každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok života, prihlásiť ho do prvej triedy základnej školy.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj dieťa so zdravotným znevýhodnením a zároveň doložiť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu.

Zákon dnes umožňuje aj individuálne, domáce vzdelávanie dieťaťa. Takouto formou však môžu rodičia vzdelávať len v prípade, ak majú patričné kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Ak túto podmienku nespĺňajú, sú povinní zabezpečiť osobu s takýmto vzdelaním.

Zápisy na základných školách prebiehajú v období od 15. do 30. apríla 2020. Všetky ostatné skutočnosti ako presný termín, miesto a pod. určí každý riaditeľ školy individuálne. Začnite si preto kontrolovať webové stránky škôl, o ktoré sa zaujímate, aby ste termín nepremeškali. V čase pandémie sa budú zápisy uskutočňovať bez prítomnosti detí a tam, kde je to možné, budú prebiehať elektronickou formou.

Pri zápise zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ vyžaduje údaje o dieťati:

■  meno a priezvisko

■  dátum narodenia

■  rodné číslo

■ miesto narodenia

■  národnosť

■ štátne občianstvo

■ trvalé bydlisko dieťaťa

■ v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a výber cudzieho jazyka.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Ilustračná foto