11. november 2020 – XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

2022

V stredu 11. novembra prebehlo XXII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanci rokovali o predložených bodoch opäť online formou.

Schválili všetky body Zastupiteľstva, napríklad Návrh Partnerskej dohody o spolupráci medzi hlavným prijímateľom a partnermi pre projekt „Ecoregion SKHU“ v rámci Programu spolupráce cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Zaoberali sa aj Priebežnou informáciou o výsledku kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra BSK, či návrhom Zásad poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva BSK, členom komisií a tajomníkom komisií Zastupiteľstva BSK.

Zastupiteľstvo ste mohli sledovať online:

Všetky materiály nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-11-november-2020/

Zľava Emil Pavlík, zástupca riaditeľky úradu, riaditeľka úradu Patrícia Mešťan a župan Juraj Droba
Poslanci mohli vďaka špeciálnemu systému, ktorý sme vyvinuli na župe, hlasovať a prihlasovať sa do rozpravy či s faktickými poznámkami
Platforma je prehľadná a spoľahlivá. Poslanci majú k dispozícii všetky funkcie, ktoré sú potrebné na riadny priebeh zastupiteľstva

Pozrite sa, ako 16. októbra prebiehalo prvé online zastupiteľstvo v histórii župy: