Zdravotnícky kampus Bory považuje Bratislavská župa za nerealizovateľný. Zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti zdravotníctva sa ale nevzdáva

530
Zdravotnícky kampus Bory považuje Bratislavská župa za nerealizovateľný. Zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti zdravotníctva sa ale nevzdáva
Zdravotnícky kampus Bory považuje Bratislavská župa za nerealizovateľný. Zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti zdravotníctva sa ale nevzdáva

pôvodný zámer Zdravotníckeho kampusu Bory, ktorý mal vyrásť v spolupráci s Penta Hospitals a Slovenskou zdravotníckou univerzitou, považuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) za nerealizovateľný. Zlepšenia odborného vzdelávania sa ale župa nevzdáva a pracuje na novom koncepte spolu s vysokými školami a Univerzitnou nemocnicou Bratislava.

Štrukturálne problémy, enormný nárast počtu obyvateľov kraja, či nepriaznivý demografický vývoj a starnutie obyvateľstva. To sú vážne faktory, ktoré  zvyšujú nároky na zdravotnú starostlivosť. Rovnako spôsobujú enormné tlaky na základnú infraštruktúru, ktorá sa nestíha prispôsobovať. Výsledkom toho je nedostatok lekárov a celkovo zdravotníckeho personálu, ale aj nevyhovujúci stavebno-technický stav nemocníc a ambulancií primárnej starostlivosti či zastaralé vybavenie a odchod mladých lekárov do zahraničia.

„V Bratislavskom kraji je dlhodobo najnižší počet absolventov stredných zdravotníckych škôl v rámci celého Slovenska. Preto nevyhnutným krokom ako riešiť uvedené problémy, je optimalizácia a racionalizácia siete stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a koncept SMART škôl,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Jednu takúto smart školu chcel kraj pôvodne vybudovať na Boroch v spolupráci s Penta Hospitals International a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Zámer vybudovania kampusu schválilo Zastupiteľstvo BSK 31. marca 2023. Na základe zámeru preto Bratislavský samosprávny kraj pristúpil k obstaraniu a zadaniu prípravy urbanistickej štúdie ako prvého kroku projektovania výstavby kampusu.

„Počas projektovej prípravy sa ale ukázalo, že pozemky ponúknuté zo strany spoločnosti Penta Hospitals sú vzhľadom na priestorové a kapacitné potreby Kampusu priestorovo nevyhovujúce a nepostačujúce. Takisto časť pozemkov stále nebola majetkovoprávne vysporiadaná, a zároveň cez inú časť pozemkov viedli inžinierske siete vysokého napätia s ochranným pásmom. Za týchto okolností, žiaľ, musíme skonštatovať, že pôvodný zámer vybudovať kampus na Boroch je nerealizovateľný a tým pádom ani nie je možné sa uchádzať o externé zdroje financovania na výstavbu zdravotníckeho kampusu,“ zdôvodnil Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj sa však myšlienky vybudovania moderného zdravotníckeho centra nevzdáva. Aktuálne rokuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského a Univerzitnou nemocnicou Bratislava.

“V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa nachádza najväčšie výučbové centrum pre budúcich zdravotníkov na Slovensku. V spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak významne podieľame na vychovávaní veľkého počtu budúcich lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Chceme sa však posunúť ešte ďalej. S Bratislavským samosprávnym krajom rokujeme o konkrétnych možnostiach spolupráce, ktorá bude zameraná hlavne na odbornú výuku. Chceme skvalitniť a zlepšiť medicínske vzdelávanie

modernými metódami. Zameriame sa na nováciu a reformu výučby pre študentov, ako aj rozvoj pedagogických zručností učiteľov. Úplnou samozrejmosťou je spolupráca a to medziústavná, medzi klinikami, medzi fakultami a medzi univerzitami. Spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom preto vítame,“ vysvetlil Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.