Zo stretnutia zdravotníckych pracovníkov vyplynulo niekoľko návrhov riešení, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu problémových situácii

539

V priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača sa v máji uskutočnilo prvé zo série pracovných stretnutí zdravotníckych pracovníkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zástupcami odboru sociálnych vecí a odboru zdravotníctva Úradu BSK.  

Pracovné stretnutia sa začali realizovať na podnet samotných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti konfrontovaní s množstvom problémových situácii, ktoré vyplývajú z praxe, ako aj zo samotného systémového nastavenia starostlivosti. Zároveň sa vytvoril priestor na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a nadviazania neformálnych kontaktov. Zo stretnutia, ktoré bolo venované oblasti farmácie a ošetrovateľstva vyplynulo niekoľko návrhov riešení, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu či odstráneniu problémových situácii.

Ďalšie stretnutie je naplánované na jeseň tohto roka.