12. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je tu!

1276

Filozofická fakulta UNF Nitra pripravila 12.ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva SR a je určená aj pre žiakov 8-9. ročníka základnej školy, žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl. Pre nich je literárna, výtvarná a elektronická časť. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 11.6.2021 v Nitre.

Čo je cieľom súťaže?

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Súťaž pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.

Témy spoločné pre výtvarnú, literárnu a elektronickú časť a pre všetky kategórie, možné vnímať metaforicky:

  • Objavná výprava k misii Solúnskych bratov
  • študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy VM
  • Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
  • Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia
  • Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby

Termíny

Uzávierka súťaže je 16. apríl a vyhlásenie výsledkov bude 11. júna.

Aké sú podmienky súťaže?

Súťaž má postupový charakter. Podmienkou účasti v celoštátnom kole je úspešný výber v školskom kole. Školské kolá organizujú školy, ktoré následne zašlú maximálne tri víťazné práce z jednotlivých kategórií na adresu organizátora súťaže.

Odbornú prípravu žiakov na súťaž zabezpečujú zapojené školy ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Súťaže sa môže zúčastniť študent/ žiak, kolektív autorov, ktorí napíšu poéziu či prózu na danú tému v slovenskom jazyku, vytvoria výtvarné alebo elektronické dielo.

Vytvorené dielo musí mať súvislosť s cieľom súťaže a témami aktuálneho ročníka. Zaslané dielo nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované. Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na študijné, publikačné.

  • Literárna časť

Do súťaže budú zaradené literárne diela v rozsahu maximálne 4 strany, napísané v slovenskom jazyku. Z prozaických literárnych útvarov sa odporúčajú: rozprávky, poviedky, črty, reportáže, esej, úvaha, obrany a polemiky.

  • Výtvarná časť

Do výtvarnej časti súťaže budú zaradené výtvarné diela formátu A4 – A2. Menšie a väčšie formáty budú vyradené. Odporúčajú sa techniky – maľba, kresba, grafika, koláž, kombinované techniky… Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške (stačí prilepiť prihlášku).

  • Elektronická časť

Do elektronickej časti súťaže budú zaradené elektronické diela – počítačové hry, prezentácie, videofilmy, vlogy.

Literárne diela sa posielajú v elektronickej podobe (docx. aj pdf.) na email svatopluksutaz@gmail.com spolu so scan podpísanou prihláškou.

Prihlášku a viac informácií o súťaži nájdete TU.

Zdroj: UKF Nitra