Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval prvý ročník konferencie pod názvom Eko-fórum v Novej Cvernovke

991

Hlavným cieľom podujatia bola podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre študentov stredných škôl sprostredkovaním informácií a príkladov dobrej praxe od poskytovateľov EVVO v Bratislavskom kraji a rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja. Účasť bola veľmi pestrá, od neziskových organizácií cez pedagogických pracovníkov stredných škôl, verejnej správy – Ministerstva životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátneho pedagogického ústavu, samospráv, akademickej obce, ako aj zástupcu Organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Veľkou výzvou je tvorba sofistikovaných a efektívnych programov na zapojenie stredoškolskej mládeže. Vzdelávanie v prírode sa ukazuje ako skvelý nástroj nielen pre menšie deti ale aj stredoškolákov. Práve túto skupinu sa rozhodla „atakovať“ organizácia – Planet Lover s veľmi dobre premyslenou stratégiou – upriamovať pozornosť na znečistenú a odpadkami zamorenú planétu s výzvou – pomôcť predchádzania vzniku odpadov prostredníctvom informačných kanálov. Ako metódu zvolili jednotnú mobilnú aplikáciu, ktorá poskytne priestor na prvý kontakt s vedou ako takou. S týmto cieľom sa budú snažiť dosiahnuť spolu s organizátormi európskeho eventu – Európsky olympijský festival mládeže v Banskej Bystrici v r. 2022 prvé bezodpadkové podujatie takéhoto charakteru v strednej Európe.  

Dospievajúcu mládež, ktorá je v intenzívnom kontakte s mobilnými zariadeniami, chceme zaujať aj priamo na mapovom portáli BSK, kde vytvárame interaktívne aplikácie, ktoré umožňujú nájsť informácie rýchlo a jednoducho. Pre envirovýchovu bol spustený enviro HUB BSK, kde okrem informácií o poskytovateľov environmentálnej výchovy a osvety a ich zaujímavých programov sa dajú nájsť  zaujímavosti o kraji, náučne chodníky, studničky, výhľadové veže a pod. Úrad BSK predstavil aj  informácie ohľadne nechemického boja s komármi v rámci praktického manažmentu lariev komárov, ale aj cyklodopravu – ako ekologický dopravný prostriedok s novými a plánovanými cyklotrasami a ďalej dotačné programy v rámci BRDS na podporu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety.

SAŽP odprezentovala svoj portál EwoBox.sk. Za Prírodovedeckú fakultu UK nám zástupkyňa katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny predstavila študijné programy, ale aj konkrétne projekty ako napríklad inštalácia búdok pre netopiere a vybrané druhy vtákov. Zástupcovia neziskového sektoru ako Daphne, Živica, Asociácia lesných klubov odprezentovalo množstvo výborných programov o ktoré je obrovský záujem.

Existujúce často navštevované ekocentrá predstavili zástupcovia BROZ – na Veľkolélskom ostrove pri Komárne, Ekocentrum v Devínskej Novej Vsi alebo Včelárska paseka pri Kráľovej pri Senci, ktorá má ročne návštevnosť až 15 000 ľudí. Významným poskytovateľom neformálneho environmentálneho vzdelávania sú Mestské lesy Bratislava. Zriaďovatelia budúcich ekocentier informovali o ich zámeroch. Mesto Modra pripravuje nové Ekocentrum pri Zochovej chate – v bývalej Huncokárskej škole, mesto Stupava zas v parku pri kaštieli a Bratislavská župa chystá nové ekocentrum v práve rekonštruovanom kaštieli v Čunove.

Všetky prezentácie z konferencie nájdete tu.

Veríme, že konferencia bola podnetná a rok vás opäť budeme môcť privítať na druhom ročníku.