Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

666
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku nadviazalo na ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášku o požiarnej prevencii. Až do odvolania platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Pezinok a Senec.

V tomto období je potrebné dbať na protipožiarne opatrenia:

  • Zakázané je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov.
  • Zakázané je zakladanie ohňa v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.
  • Zakázané je spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.

Vlastníci lesa a správcovia sú zaviazaní vykonávať hliadkovaciu činnosť, zabezpečovať protipožiarnu výbavu a vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lesoch.

Zdroj: malinovo.sk