Chorvátsky Grob pripravuje výstavbu novej cyklotrasy

1052
Cyklotrasa v Chorvátskom Grobe

Celková dĺžka stavby je 1,6 kilometra a napojí sa na existujúce cyklotrasy na Čiernej Vode. Šírka cyklotrasy bude 3 metre. Súčasťou stavby bude aj chodník pre peších. V celom úseku sa počíta s verejným osvetlením.

„Pre všetkých priaznivcov cyklistiky mám výbornú správu! Podpísala som zmluvu na prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu cyklotrasy z Čiernej Vody až po prečerpávaciu stanicu v Chorvátskom Grobe,“ uviedla starostka Vladimíra Vydrová.

Projekt prispeje k lepšej dostupnosti a bezpečnosti pre všetkých, ktorí sa radi vyberú na bicykli do prírody alebo hľadajú zdravú alternatívu pre svoje denné jazdy do práce alebo do školy.

„Kým začneme reálne stavať, čaká nás ešte veľké množstvo práce – príprava dokumentácie pre zmenu územného rozhodnutia, dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu projektu, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, a veľa veľa iného. Verím ale, že všetky potenciálne nástrahy zvládneme,“ doplnila Vladimíra Vydrová.

Účelom stavby je navrhnúť cyklocestu v obci Chorvátsky Grob popri ceste III/1059. Začiatok úseku je v križovatke cyklociest „Miestna cyklotrasa Park city“ a „Miestna cyklotrasa Monarská alej – nám. J. Andriča, prvý úsek“ pri toku Čiernej Vody.

„Nová cyklocesta bude vedená po pravej strane cesty III/1059. Na začiatku úseku križuje tok Čierna Voda novým mostom. Pri návrhu cyklocesty, popri ceste III/1059, je potrebné rešpektovať pripravovanú rekonštrukciu cesty III/1059, ktorej stavebníkom je Bratislavský samosprávny kraj,“ upresnil Michal Halabica, riaditeľ odboru dopravy BSK a zároveň poslanec obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Grobe.

V km 0,460 križuje cyklocesta stavby „Prepojenie ciest III/1059 III/1082″ a „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, kde je stavebníkom BSK. Prvá stavba je v súčasnosti v príprave. Druhá stavba bola realizovaná, a v mieste križovania je potrebné zohľadniť už existujúcu cyklocestu s chodníkom pre peších. V km 0,810 bude pripravovaná cyklocesta križovať Mlynský potok novým mostom. Koniec pripravovanej cyklocesty je priestore stavby „IBV Chorvátsky Grob“, resp. presnejšie pri čerpacej stanici splaškovej kanalizácie CHCS2, vyústením cyklocesty na cestu III/1059 a napojením chodníka pre peších na jestvujúci chodník. Navrhovaná šírka cyklotrasy je 2×1,5 m a minimálna šírka chodníka 2 x 0,75 m.

„Celková dĺžka cyklocesty bude 1,610 km. Súčasťou stavby je chodník pre peších, ktorý bude vedený popri cykloceste v celom úseku a verejné osvetlenie. Z dôvodu existencie telekomunikačných vedení popri ceste III/1059 bude nutné navrhnúť preložku predmetných vedení,“ dodal Michal Halabica.

Fotogalériu prvého úseku si môžete pozrieť kliknutím NA TENTO ODKAZ.