Cieľom urbanistickej štúdie zóny Pod Záhradami je zachovanie zelene

944

Od 15. februára do 31.marca prebieha verejné prerokovanie návrhu riešenia územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v mestskej časti Bratislava-Dúbravka“. Pripravuje sa aj online prerokovanie.

Cieľom urbanistickej štúdie je zmena územného plánu tak, aby sa v danej oblasti zachovala zeleň a zabránilo sa tu ďalšej výstavbe.

Urbanistická štúdia rieši územie vymedzené nasledovne:
– zo severu je hranicou ulica Pod záhradami
– z východu je hranicou ul. M. Schneidera-Trnavského
– z juhu hranicu tvorí existujúca viacpodlažná bytová zástavba
– z juhozápadu hranicu tvorí ulica Talichova a Koprivnická
– zo severozápadu hranicu tvorí existujúca bytová zástavba

Zdroj: Dúbravka