Čože je to 90-tka. Domov sociálnych služieb v Báhoni je toho dôkazom

2616

Dnes 22. 10. 2020 je to presne 90 rokov, čo slávnostne otvorili Kadlického ústav slepcov, teraz župný Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni. Pri tejto príležitosti prišiel zamestnancov aj klientov podporiť a pozdraviť osobne predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. V aktuálnej situácii sa kvôli protiepidemiologickým opatreniam a za dodržania pravidiel uskutočnilo stretnutie v exteriéri. Zamestnanci, ako aj klienti zariadenia, sledovali priebeh podujatia z balkónov a okien budovy, aby sa zamedzila koncentrácia viacerých osôb na jednom mieste s cieľom ochrany zdravia všetkých zúčastnených.

Juraj Droba sa poďakoval zamestnancom, tak terajším, ako aj bývalým, a prostredníctvom riaditeľky zariadenia Jany Polakovičovej im odovzdal „ďakovné listy“ za mimoriadny a dlhoročný prínos v sociálnej oblasti. Zároveň tí najvytrvalejší, ktorí v zariadení pracujú viac ako 15 rokov, získajú finančný bonus. 

Všetci ste ľudia s veľkým srdcom, ktorí svoju prácu chápete ako poslanie. Ťažko by ste dokázali vykonávať tak náročnú prácu bez hlbokého vzťahu a citu k tým, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Dnes Vás tu pracuje viac ako 90 a mnohí v zariadení trávite viac času, ako doma so svojimi najbližšími. Všetkým Vám patrí moje uznanie a poďakovanie za podporu a starostlivosť o obyvateľov zariadenia a zabezpečovanie prevádzky v tejto veľmi náročnej a zložitej situácii, prihovoril sa predseda BSK Juraj Droba.

Milé slová smerovali aj k obyvateľom zariadenia, ktorí zároveň mohli  narodeniny zariadenia osláviť košom plným sladkostí.   

Stretnutia sa okrem predsedu BSK Juraja Drobu zúčastnili aj podpredseda BSK pre oblasť sociálnych vecí Mikuláš Krippel; riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu BSK Marica Šiková či starosta obce Báhoň Ivan Patoprstý.

Sprava: riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu BSK Marica Šiková

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni je domovom pre 146 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým so zrakovým, s duševnými poruchami, s mentálnym postihnutím alebo s kombináciou týchto ochorení. Nachádza sa v malebnej vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu.

V zariadení sa poskytuje sociálna služba zodpovedajúca individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu. Za účelom zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnej služby sa poskytuje arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, canisterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, rôzne športové a duchovné aktivity, kultúrno-spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho. Zariadenie vydáva svoj časopis „Rozsvieťme tmu“.

Domov sociálnych služieb pre dospelých sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Cieľom je prostredníctvom nového systému poskytovania sociálnych služieb v komunite zvýšiť kvalitu života obyvateľov zariadenia a viesť ich k samostatnému životu a pocitu užitočnosti.