Župní poslanci schválili Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

639

Regionálny akčný plán Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2024-2026 (RAP BSK) je v poradí piatym dokumentom, ktorého hlavným cieľom je predchádzať a eliminovať násilie na ženách a ich deťoch, poskytovať a skvalitňovať odbornú pomoc ženám a deťom tak, aby žili svoj život v bezpečí, dôstojne, bez pocitu strachu a ohrozenia.

V súčasnosti pri napĺňaní úloh a cieľov v tejto oblasti BSK vychádza z regionálneho akčného plánu, ktorému končí účinnosť v decembri tohto roka.  V záujme pokračovať v realizácii stanovených, ale aj nových úloh, schválili na svojom piatkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva BSK nový RAP BSK na roky 2024-2026.  Ten je nástrojom na poskytovanie a skvalitňovanie pomoci ženám ohrozených alebo zažívajúcich násilie a ich deťom.

„Nebyť vystavovaný násiliu je hádam základné a univerzálne ľudské právo. Hrozba násilia, samotné násilie a jeho pretrvávanie je porušovaním ľudských práv. Násilie páchané na ženách predstavuje najvýraznejšiu formu porušovania ľudských práv žien. A práve zámerom  dokumentu je predchádzať a eliminovať násilie na ženách a ich deťoch, poskytovať a skvalitňovať odbornú pomoc ženám a deťom tak, aby žili svoj život v bezpečí, dôstojne, bez pocitu obáv, strachu a ohrozenia,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Cieľom RAP BSK je zabezpečovanie informovanosti, vzdelávania a osvety verejnosti o násilí, skvalitňovanie ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie alebo ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ich deťom. Pre docielenie takejto účinnej a efektívnej pomoci je viac ako dôležitá súčinnosť organizácií a inštitúcií na úrovni multiinštitucionálnej spolupráce. Len komplexnou pomocou a koordinovaným prístupom sa zmierňujú dopady násilia, predchádza sa opakovanému násiliu a zvyšuje sa bezpečnosť žien a ich detí.

V každom samosprávnom kraji sa nachádza intervenčné centrum pre obete trestného činu domáceho násilia. Cieľom je ponúknuť obeti krízovú intervenciu a odbornú pomoc. Pre Bratislavský kraj je intervenčným centrom Poradenské Centrum Nádej. Ohrozeným osobám poskytuje: krízovú psychologickú intervenciu a dlhodobú psychologickú podporu pre dospelé osoby a deti, všeobecnú odbornú pomoc, základné a špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti rodinného, civilného a trestného práva najmä s možnosťou podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, trestného oznámenia a ďalších úkonov pre zabezpečenie bezpečia obete a jej rodinných príslušníkov, najmä detí. Rovnako vyhodnocuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia, zostavuje bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou domáceho násilia a sprostredkováva poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak je život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete bezprostredne ohrozené.

RAP BSK je dokument, ktorý uplatňuje nasledovné princípy: zachovanie základných ľudských práv a slobôd pre ženy a deti; neakceptovateľnosť akejkoľvek formy násilia a nulová tolerancia voči násiliu; individuálny prístup k ženám zažívajúcich násilie, rešpektovanie potrieb obete násilia bez ohľadu na podmienky, v ktorých sa obeť nachádza; obete nemôžu byť z podpory a pomoci vylúčené na základe rasy, národnosti, zdravotného obmedzenia, veku, sexuálnej orientácie, presvedčenia a náboženstva; dostupnosť informácií ako základného predpokladu prístupu k pomoci a službám; uplatňovanie koordinácie a spolupráce medzi orgánmi verejnej správy, samosprávy, mimovládnymi organizáciami, sociálnymi partnermi a ďalšími aktérmi.

Prostredníctvom aktivít a úloh participujúcich organizácií chce RAP BSK napĺňať tieto ciele:

  1. Zabezpečenie informovanosti, osvety a vzdelávania verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách
  2. Zabezpečenie vzdelávania odborných pracovníkov v oblasti násilia páchaného na ženách, rozvoj multiinštitucionálnej spolupráce organizácií a inštitúcií, podpora poskytovaných služieb pre ženy a deti, na ktorých bolo páchané násilie
  3. Poskytovanie ochrany, odborných a komplexných služieb ženám a ich deťom, na ktorých je páchané násilie

RAP BSK poskytuje priestor na hľadanie odpovedí na otázky ako by mala systémová pomoc fungovať, ktoré služby pre ženy zažívajúce násilie v regióne chýbajú alebo sú nedostatkové, kde sú medzery v systéme pomoci, hľadať riešenia na ich odstránenie. Zároveň je platformou, ktorá má potenciál spájať zástupcov organizácií, verejného a neverejného sektora a poskytnúť priestor pre sieťovanie organizácií, na vzájomnú výmenu informácií, analýzy či prezentovanie príkladov dobrej praxe pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách.