Ďalšie župné rekonštrukcie ukončené

776
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_row _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“7px|||||“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_text _builder_version=“3.23.3″]

Bratislavská župa pokračuje v opravách a rekonštrukciách svojich objektov. V mesiaci jún ukončila ďalších päť rekonštrukcií. Celková suma investícií na tieto opravy a rekonštrukcie je takmer pol milióna eur. Investičné akcie vychádzajú z Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zahŕňa plán a harmonogram investícií a opráv.

„Jednou z investičných akcií bola výmena podzemných hydrantov v areáli školského internátu na Saratovskej 26/B v Bratislave, ktoré slúžia na napojenie požiarnych hadíc v prípade požiaru. Na základe revízií, vzhľadom na zastarané hydranty, nám bola revíznym technikom odporučená ich výmena. Vymenených bolo 7 v celkovej sume 29 606,35 eur,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.

V Bratislave bolo ukončené aj zateplenie objektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA na Tylovej 21, ktorý pozostáva z 5 pavilónov v hodnote 323 941,93 eur. Zatepľovanie sa realizovalo na streche a fasáde objektu. Strešná konštrukcia je zateplená tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu, na ktorú sa realizovala PVC fólia. Všetky obvodové steny boli zateplené tepelnoizolačným kontaktným systémom s tepelnou izoláciou z dosiek z expandovaného polystyrénu a tepelnou izoláciou z dosiek z minerálnej vlny. Súčasťou bolo aj vybudovanie príručného skladu a dvoch prístreškov pre odkladanie vozíkov pre postihnutých klientov.

Na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej na Drieňovej 35 v Bratislave sa realizovala oprava poškodeného rozvodu potrubia ÚK, TÚV a cirkulácie a napojenie kanalizácie do šachty v celkovej sume 52 750,56 eur. Oprava poškodeného rozvodu potrubia UK, TÚV a cirkulácie pozostávala z odstránenia podkladu z asfaltu, betónu, rezania existujúceho betónového krytu, výkopu ryhy a šachty na zapaženie, uloženia a montáže predizolovaného potrubia rôznych priemerov s príslušnými prvkami (odbočky, spojky, výstuží, nátrubok, kolená, prechodka) a vhodným prepojením s doterajším potrubím. Súčasťou bolo vypustenie systému pred prepojmi a následné napustenie po zapojení, zabezpečenie prechodu potrubia stenou, syntetické nátery kovových potrubí a armatúr, vyhotovenie obsypu potrubia pieskom a následný zásyp jám, šachiet, rýh sypaninou so zhutnením, čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním, tlakové skúšky potrubia, kompletné vyskúšanie systému, kontrola pri skúšobnej prevádzke a spätné zhotovenie asfaltového povrchu s podkladovými vrstvami. Realizovaný bol aj prepoj potrubia do najbližšej kanalizačnej šachty z dôvodu, že pôvodné kanalizačné potrubie bolo ako „trativod“ a voda i splašky vytekali do výkopu.

V júni bola ukončená aj oprava betónového múrika a zábradlia anglického dvorca na pezinskom Gymnáziu na Seneckej 2. Náklady na jej realizáciu dosiahli 15 951,84 eur. Celkové opravy zahŕňali výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, obitie, očistenie degradovaných betónových konštrukcií, sanáciu betónových konštrukcií s hydrofóbnym náterom, re profiláciu stien, spojovacieho mostíka stien a podhľadov sanačnou maltou, vyhotovenie chemických kotiev s kotevným svorníkom, demontáž zábradlia a kotvenie nového rúrového nerezového zábradlia do betónového múrika.

Oprava strechy a zateplenia nad kuchyňou a jedálňou bola pred letnými prázdninami dokončená na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej na Kostolnej 3 v Modre. Dôvodom rekonštrukcie, ktorá stála 25 091,66 eur, bol nevyhovujúci technický stav strešnej krytiny. Ten spôsoboval zatekanie dažďovej vody do vnútorných priestorov školskej jedálne a školskej kuchyne, čo poškodzovalo interiér. Zároveň opravou, pozostávajúcej zo zhotovenia fóliovej hydroizolácie a tepelnej izolácie vrátane výmeny starého vedenia bleskozvodu za nové, sa znížia náklady na vykurovanie a dosiahne sa úspora energie.

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]