Dúbravka otvára materské školy – informácie, ktoré potrebujete vedieť

1322

Od 1. júna sa otvárajú materské školy, základné školy od 1. po 5. ročník a školské kluby detí v Dúbravke. Dochádzka bude dobrovoľná, o tom, či dieťa pôjde do škôlky či školy rozhodne rodič. V školách budú platiť prísne hygienické opatrenia. Čo potrebujete vedieť o znovuotvorení materských škôl ?

•    Materské školy v Dúbravke budú otvorené od 7.00 – 16.00. Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 7.00 do 8.00.

•    Vedenie materskej školy bude najbližší týždeň preverovať u zákonných zástupcov záujem o materskú školu. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. Prednosť v zaradení do materskej školy majú deti rodičov v takzvanej prvej línii (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci…), potom deti zamestnaných rodičov, samoživiteľov pred deťmi rodičov na materskej dovolenke či tými, ktoré žijú v jednej domácnosti so starými rodičmi.

•    V materskej škole bude môcť byť v skupine maximálne 15 detí. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

•    Pri hrách vonku, vzdelávaní aj oddychu má materská škola zabezpečiť podľa svojich možnosti vzdialenosti medzi deťmi.

•    Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. V rúšku však dieťa do materskej školy prichádza a aj jedno náhradné rúško si prinesie z domu (počas dňa uložené v skrinke).

•    Od 1. júna sa mení systém príchodu do materskej školy. Každé ráno materská škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy. Po zmeraní teploty prevezme dieťa zamestnanec materskej školy, rodič sa nemôže zdržiavať v materskej škole alebo šatni, ani vytvárať skupinky s inými rodičmi pred materskou školou. Po vstupe do budovy prebehne aj dezinfekcia rúk dieťaťa.

•    Rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

•    Rodičia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do materskej školy. Do materskej školy je počas mimoriadnych opatrení tiež nemožné nosenie vlastného jedla.

•    Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia.

Zdroj: Dúbravka