Európska komisia odobrila návrh župy

1417

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba spolu s deväťčlennou skupinou poslancov župného Zastupiteľstva apeloval v Bruseli za akútnu potrebu navyšovania kapacít základných škôl v obciach Bratislavského kraja. Na stretnutí 11. septembra 2019 s vedúcim slovenského oddelenia Európskej komisie na DG REGIO predložili svoj návrh a zároveň deklarovali  pripravenosť projektov. Po roku intenzívnych rokovaní súhlasila Európska komisia s návrhom Bratislavského samosprávneho kraja podporiť Základné školy a použiť časť financií z Integrovaného regionálneho operačného programu na túto prioritu.

„Navýšenie kapacít základných škôl v priľahlých obciach Bratislavy je nevyhnuté. Počet tried, ktoré je potrebné vytvoriť, už nie je možné riešiť len prostredníctvom dostavby či prístavby existujúcej infraštruktúry základných škôl. Je potrebné vybudovať úplne nové areály,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Akútnu potrebu navyšovania kapacít základných škôl v obciach Bratislavského samosprávneho kraja zapríčinilo zvýšenie počtu obyvateľov satelitných obcí. Dokonca do roku 2030 sa odhaduje nárast počtu obyvateľov až o 161%. Ďalším faktorom je prechod detí z materských škôl, ktorých kapacity boli v poslednom období výraznejšie navyšované do základných škôl.

Nakoľko Bratislavský samosprávny kraj nebol v predchádzajúcom programovom období oprávnený čerpať prostriedky na základnú infraštruktúru, nemohol na rozdiel od iných krajov rekonštruovať ani svoje školské zariadenia. V súčasnom programovom období si Bratislavský samosprávny kraj presadil, aby mohol rekonštruovať školy v zlom technickom stave a aktuálne sa usiluje o to, aby mu bolo povolené budovať aj úplne nové školské zariadenia. Preto od minulého roku intenzívne rokuje s Európskou komisiou o podpore výstavby základných škôl v Bratislavskom regióne.

Po vyhodnotení analýz a konzultáciami so starostami a primátormi sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol iniciovať re-alokáciu zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Od mája 2018 sa analyzovala aktuálna situácia, stav pripravenosti projektových dokumentácií, majetkovoprávne vysporiadanie, potreba zvýšenia kapacít základných škôl, nutnosť vybudovania nových školských areálov v zmysle platných noriem ako jedáleň, výdajňa stravy, telocvičňa či ihrisko. Presunom finančných prostriedkov v Integrovanom regionálnom operačnom programe z oblastí, v ktorých sa nevyčerpali financie na budovanie nových základných škôl a navýšenie kapacity existujúcich základných škôl minimálne o jednu tretinu, bude uspokojená najakútnejšia potreba v rámci suburbanizačného oblúku v obciach a mestách okolo Bratislavy.

„Je dôležité, aby Bratislavský samosprávny kraj bol vnímaný ako metropolitné centrum, ktoré dostáva viac financií pre rozvojové projekty v prioritných oblastiach, a aby bol posudzovaný inak. Európa nie je len súbor štátov, ale je to súbor regiónov, preto by sa malo špecificky pristupovať ku každému regiónu a nie k štátu ako celku. Videli sme aké dôležité je mať pre regionálnu politiku zastúpenie v Bruseli, ako môžeme ovplyvňovať veci v čase, keď sa dejú a diskutovať o našich reálnych problémoch a navrhnutých riešeniach,“ povedali župní poslanci.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba je členom Európskeho výboru regiónov, zastáva funkciu vedúceho národnej delegácie a pripravuje stanovisko k téme metropolitných regiónov a ich výzvach v Kohéznej politike po roku 2020. Župným poslancom priamo v Bruseli priblížil svoju zahraničnú úlohu. Ako aj ozrejmil prácu a aktivity, ktoré má na starosti Kancelária BSK v Bruseli. O fungovaní a postavení Európskeho výboru regiónov v rámci európskych inštitúcií prezradil viac dlhoročný člen kabinetu generálneho tajomníka Boris Essender a expert z komisie pre regionálnu politiku a rozpočet EÚ Marek Bobiš. Delegáciu prijal aj Stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík na Stálom zastúpení SR pri EÚ. Poslanci mali možnosť prediskutovať priority SR pre nové programové obdobie po roku 2020 a plány na zohľadnenie špecifického postavenia BSK pri čerpaní eurofondov po roku 2020. Súčasťou bola aj návšteva Európskeho parlamentu, kde získali informácie o jeho fungovaní a zároveň sa stretli s novozvolenými slovenskými europoslancami. Poslanci BSK rovnako ako europoslanci vyjadrili vôľu rozvíjať vzájomnú spoluprácu, čo bude kľúčové v tomto období, kedy Európsky parlament spoluschvaľuje rozpočet EÚ a nové pravidlá pre eurofondy. Nechýbala ani prehliadka bruselského sídla Severoatlantickej aliancie, kde delegáciu prijal Stály predstaviteľ SR pri NATO, Radovan Javorčík. Predmetom diskusie boli aktuálne bezpečnostné výzvy, ktorým musí EÚ a Slovensko aktívne čeliť. Okrem hybridných hrozieb sa rozprávali aj o vojenskom letisku v Kuchyni a tiež o spôsobe boja proti dezinformáciám.

“Je dôležité, aby župní poslanci poznali ako fungujú inštitúcie Európskej únie a aký význam majú pre regióny Slovenska. Podstatné bolo pochopiť aká je úloha Kancelárie BSK v Bruseli a osobne sa zúčastniť na stretnutí k negociácii lepších podmienok pre Bratislavský kraj,“ zdôraznil na záver Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.