Fasádu Kostola sv. Štefana Kráľa čaká náročná obnova

1697

Rímsko-katolícky Kostol sv. Štefana kráľa v Modre čaká umelecko-remeselná obnova fasády. Odsúhlasil ju Krajský pamiatkový úrad.

Pôjde o náročnú obnovu, ktorej predchádza sondový prieskum pre zistenie farebnosti náterov a omietok. Nasleduje zameranie všetkých profilov dekoratívnych prvkov fasády ako sú rímsy, oblúky, šambrány a kazety. Rovné plochy fasády, ktorých omietky nepriliehajú k podkladu, alebo sú zvetrané, popraskané, vyduté či inak poškodené, budú odstránené. Z ostatných rovných plôch bude odstránená vrstva brizolitu, s ponechaním a stabilizovaním všetkých zachovalých historických omietkových a náterových vrstiev.

Materiály použité pre obnovu budú paropriepustné a kompatibilné s podkladom, rešpektujúc základné princípy aplikácie vrstvených omietok, ktoré platia pri rekonštrukcii historických objektov. Obnova bude financovaná katolíckou cirkvou a časť, ktorú tvorí mestská veža platí mesto Modra.

Zdroj: Modra