Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo a rokovaní dňa 14.12.2018 Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja a rok 2018 – 2023. Dokument pomenúva stav siete poskytovaných sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja ďalej aj „BSK“ a obsahuje analýzu možností a nástrojov rozvoja sociálnych služieb pre vybrané cieľové skupiny osôb so zdravotných postihnutím.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 -2021