Lavičky sú jedným z najvýznamnejších miesto-tvorných prvkov v každom meste

1057

Verejný priestor patrí všetkým a práve lavičky z neho robia obývací priestor pre verejnosť, dávajú jej možnosť na oddych, trávenie času s blízkymi a na vytváranie si vzťahu k mestu. Popri obývacej funkcii by lavičky tiež mali poskytovať multifunkčný potenciál, napríklad ako fyzický element moderujúci pohyb, alebo ako prvok vytvárajúci podmienky na rôzne aktivity vo verejnom priestore.

Princípy a štandardy osádzania lavičiek by tiež mali slúžiť ako podklad a návod súkromným aktérom, ktorý majú záujem o tvorbu kvalitných verejných priestorov. Tento dokument navrhuje, aby sa prioritou pri osádzaní mestského mobiliáru stali strategické umiestnenie, funkčnosť, odolnosť dizajnu, inkluzívny prístup a kultivácia verejného priestoru. Lavičky by mali vždy reflektovať charakter a potreby svojho prostredia, ako aj priestorové a estetické štandardy svojej príslušnej zóny.

Vhodným spôsobom umiestňovania lavičiek je ich integrácia do múrov a oplotení zelených plôch. Námestie Nežnej rovolúcie
Je dôležité, aby jednotlivé prvky mobiliáru boli farebne a materiálovo zjednotené v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzajú. Vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami mobiliáru a lavičkou musí byť minimálne 1,50 m.
Lavičky vo verejnom priestore je nevyhnutné
umiestňovať s prihliadnutím na klimatický komfort. Dulovo námestie

Súčasný stav mestského nábytku je poznačený provizórnosťou, nedostatočnou údržbou a nesystémovými riešeniami vo verejnom priestore, ktoré sa odzrkadľujú na často nevyhovujúcich alebo úplne chýbajúcich možnostiach pre sedenie, oddych a trávenie času.

Lavičky je potrebné osádzať v dostatočnej vzdialenosti od rozhrania s prihliadnutím na susediacu funkciu. Parčík Záhradnícka x Karadžičova
Nový typ bratislavskej lavičky. Pri výbere sa odporúča voliť lavičky, ktoré je možné jednoducho opravovať.

Zdroj: MIB