Letné kúpanie v Modre: Vodná nádrž Piesok

6128

Vodná nádrž Modra-Piesok je po revitalizácii voľne prístupná. Venujte pozornosť pokynom mesta Modry, ktoré sú záväzné pre všetkých návštevníkov. Účelom pokynov je zabezpečiť poriadok a povinnosti všetkých osôb zdržujúcich sa v blízkosti vodnej nádrže.

Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných.

Každý návštevník je povinný dodržiavať čistotu a poriadok v okolí vodnej nádrže na miestach, kde sa zdržuje. Kúpanie je na vlastnú zodpovednosť.

Zakázané je:

1. Znečisťovať vodu, odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál vodnej nádrže.

2. Hádzanie kameňov, dreva, odpadu a iných predmetov (konzervy, fľaše plasty …) do vodnej nádrže.

3. Pohyb detí do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v blízkosti vodnej nádrže.

4. Kúpanie psov, iných zvierat a ich venčenie v okolí vodnej nádrže.

5. Člnkovanie na vodnej nádrži.

6. Lovenie rýb.

7. Vstupovať na lávku na vodnej nádrži.

8. Manipulovať s ostrými a sklenými predmetmi, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia, ďalej s nebezpečnými, chemickými a výbušnými látkami, a celkovo s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie.

9. Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň.

10. Stanovanie a bivakovanie v okolí vodnej nádrže.

11. Odstavovať motorové vozidlá a obytné prívesy v blízkosti vodnej nádrže.

12. Poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru a faunu.

Zdroj: Modra