Mesto pripúšťa aj alternatívnu trasu električky okolo SND

1132

Po prezentácii novej električkovej trate cez nové bratislavské centrum na Pribinovej ulici, ktorú mesto predstavilo v minulom roku, sa spustila lavína kritiky zo strany kultúrnej obce, ktorej sa nepáčilo vedenie trasy cez námestie pred budovou Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici. Podľa magistrátu je táto trasa najvýhodnejšia zo všetkých posudzovaných variantov, keďže je nielen najrýchlejšia, obslúži najviac cestujúcich, ale má aj najnižšie náklady na výstavbu a je najskôr realizovateľná. Kritikmi odporúčaná trasa cez Landererovu ulicu je podľa mesta vzhľadom na pripravovanú výstavbu v danej lokalite už nerealizovateľná. Električková doprava cez nové centrum, kde sa má v dohľadnej dobe pohybovať denne 200-tisíc ľudí, je pritom najvhodnejším dopravným prostriedkom pre zvládnutie dopravných nárokov v tejto oblasti.

Magistrát hlavného mesta, ktorý teraz pripravuje zmeny a doplnky územného plánu mesta, ako kompromisné riešenie navrhol k priamej trase po Pribinovej ulici aj vybudovanie slučky okolo budovy SND, po ktorej by v prípade konania podujatí na priestranstve pred divadlom mohli električky premávať obchádzkou okolo SND. Ani tento kompromis sa ale nestretol s pochopením na Ministerstve kultúry SR.

„Mrzí nás, že ani rok po verejnom odprezentovaní výsledkov šesťmesačnej práce odbornej skupiny na vyhodnotenie dostupných variantov trasovania električky v území, ministerstvo nie je ochotné podporiť jediné možné kompromisné riešenie. Obávame sa, že v situácii, keď ministerstvo teraz navrhuje alternatívnu trasu, ktorej realizovateľnosť bola už dávno jasne vylúčená, odďaľovanie procesu prípravy novej trate by už prinášalo len opakujúce sa argumenty, ktoré nereflektujú reálne možnosti územia. Magistrát hlavného mesta Bratislava má povinnosť hľadať a pripravovať riešenia pre zlepšenie dopravy v meste a pre odvrátenie možného dopravného kolapsu v tejto a priľahlých zónach. Nemôže si preto dovoliť nedať do územno-plánovacieho procesu návrh električkovej trate, ktorú považuje za nevyhnutné a najlepšie možné riešenie. Nový nosný dopravný systém pre stovky tisíc Bratislavčaniek a Bratislavčanov už nemôžeme odďaľovať, do zmien a doplnkov preto v dobrej viere predkladáme navrhnuté kompromisné riešenie. Diskusia s Ministerstvom kultúry SR sa tak presunie do územno-plánovacieho procesu, prípadne do procesu participácie v následnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie, územnom a stavebnom konaní. Vo výsledku budeme môcť postaviť tú trať, s ktorou bude súhlasiť vlastník dotknutých pozemkov, t.j. Ministerstvo kultúry SR, pretože bez jeho súhlasu nie je možné stavbu električkovej trate realizovať,“ uvádza sa v stanovisku hlavného mesta.

K výhradám divadla a ministerstva o negatívnych dopadoch električky na vnútorné priestory divadla (hluk, vibrácie) mesto uvádza, že zriadilo medzinárodnú odbornú pracovnú skupinu, ktorej cieľom je nájsť najvhodnejšie technické riešenie električkovej trate tak, aby sa predišlo negatívnym dopadom na divadlo. Pracovná skupina je zložená z odborníkov na akustiku, architektúru a dopravné inžinierstvo zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska a zástupcov v nej má tiež Ministerstvo kultúry SR aj Slovenské národné divadlo. Ak by sa vyhovujúce riešenie trate nenašlo, podľa mesta sa o jej výstavbe pred divadlom ďalej uvažovať nebude.

Vedenie mesta je po dôkladnom zmapovaní územia presvedčené, že električka po Pribinovej ulici dokáže skvalitniť a oživiť tento priestor z čoho môže profitovať aj samotné divadlo. Električková trať už dnes vie byť vhodne zakomponovaná do urbánnej štruktrúry, čo dokazujú mnohé riešenia zo zahraničia. Metropolitný inštitút Bratislavy sa nazdáva, „že vzhľadom na základné fyzické a priestorové danosti, akými sú napríklad prirodzená príťažlivosť rieky, aktívny parter budov, južná orientácia nábrežnej promenády a zelená infraštruktúra, sa aj v budúcnosti bude rekreačná a pobytová funkcia sústreďovať v priestore na nábreží a nie na Pribinovej ulici, ktorá aj dnes slúži primárne na peší a cyklistický prístup a tranzit cez územie“.

Zdroj: imhd.sk; Ilustračné foto J&T Real Estate