Mesto Senec zlepšuje enviromentálne aspekty v centrálnej zóne

568

26.07.2023 začala realizácia projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec. So stavebnými prácami sa začne v priestoroch okolo Mestského múzea a postupne budú riešené ďalšie lokality – detské ihrisko medzi Mestským kultúrnym strediskom a Lichnerovou ulicou, časť parkoviska za MsKS a zeleň na Námestí 1. mája popri hlavnej ceste.

Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta zabezpečuje súčinnosť pri čistení priestorov a výrube časti zelene, ktorá je v priamom konflikte s realizáciou stavby. V záverečnej fáze projektu budú verejné priestranstvá doplnené o novú výsadbou stromov, krov a trvaliek.
Prosíme obyvateľov a návštevníkov mesta o zhovievavosť a trpezlivosť.

Počas realizácie projektu budeme musieť strpieť nevyhnutné obmedzenia, ktoré revitalizácia vereného priestranstva prinesie. Výsledkom však budú krásne a funkčné nové verejné priestory, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality nášho života v meste.

Projekt je realizovaný v rámci výzvy Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk z IROP.

Zdroj: Senec.sk