Mesto vyhlásilo výzvu na podporu športových a vzdelávacích podujatí

744

Hlavné mesto sa rozhodlo aj v roku 2021 podporiť národné a medzinárodné športové a vzdelávacie podujatia organizované na území hlavného mesta a vyhlasuje výzvu pre žiadateľov v grantovom Podprograme 2, ktorí sa majú možnosť prihlásiť do 28. februára 2021. V oblasti podpory športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných predovšetkým na lokálnej úrovni vyčlenilo mesto vo svojom rozpočte na rok 2021 sumu 60 000 eur.

Podprogram 2 je jeden zo štyroch podprogramov grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste so zameraním na podporu, rozvoj a popularizáciu športu a neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Minimálna výška dotácie na schválený projekt je 3 320 eur, maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi vrátane projektov v Podprograme 1 je 10 000 eur. Cieľom je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí na území Bratislavy na národnej, medzinárodnej, respektíve celosvetovej úrovni.

O pridelení dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport. Termín uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2021. Záujemcovia sa o dotáciu môžu uchádzať po zaregistrovaní sa v elektronickom systéme na stránke TU, vyplnení formulára žiadosti vrátane povinných príloh a odoslaní v systéme do stanoveného termínu uzávierky.

V minulom roku, v ktorom sa samosprávy museli vysporiadať s pandémiou koronavírusu a nestálou epidemiologickou situáciou, bolo hlavné mesto jednou z tých samospráv, ktoré sa rozhodlo podporiť prostredníctvom grantovej schémy šport a vzdelávanie. Napriek krátenému rozpočtu bolo v troch podprogramoch grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania podporených 183 projektov, z toho 12 projektov v Podprograme 2 v celkovej sume 50 000 Eur.

Podrobnejšie informácie o výzve a o samotnom Podprograme 2 sú dostupné na webovej stránke mesta TU.

Zdroj: Bratislava