Mestská časť Rača bude udeľovať výnimočné ocenenie pre významné osobnosti Rače

583

Nové ocenenie Významná osobnosť Rače sa bude udeľovať osobnostiam, ktoré sa svojou prácou, postojmi a činnosťou zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov, a/alebo významne prispeli k poznávaniu minulosti, kultúry, histórie, umeleckých hodnôt a dedičstva mestskej časti vynikajúcimi tvorivými dlhotrvajúcimi činmi a dielami.

Výnimočné ocenenie Významná osobnosť Rače môže byť udelené aj osobnostiam, ktoré nezištne a na úkor vlastného pohodlia, s vynaložením osobného úsilia, vykonali skutky alebo aktivity, ktorými významne prispeli k rozvoju slobodnej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti v Bratislave-Rači a občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí napĺňajú obsah Štatútu.

Ocenenie Významná osobnosť Rače bude prvýkrát udelené v roku 2023 za rok 2022. Ocenenia Významná osobnosť Rače a Račianske srdce sa budú odovzdávať počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.

Viac informácií získate na stránke Významná osobnosť Rače.  

Zdroj: MČ Rača