Mestská časť Rača podpísala nájomnú zmluvu o prenájme pozemkov na Rendezi

1290

Po dvoch rokoch jednaní sa mestskej časti Rača podarilo podpísať so Železnicami Slovenskej republiky nájomnú zmluvu o prenájme 43 450 m2 pozemkov na Rendezi.

Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať výlučne za účelom:

  • revitalizácie zelene a drevín,
  • výsadby novej zelene a drevín mimo ochranných pásem sietí,
  • údržby zelene a drevín,
  • pravidelného kosenia zelene,
  • rekonštrukcie existujúcich ciest, chodníkov a spevnených odstavných plôch,
  • umiestnenia mobiliáru (koše, lavičky, kvetináče).

Rača týmto získala oficiálne majetkový vzťah k týmto parcelám a znamená to nielen zimnú údržbu a kosenie ale v budúcnosti aj orezy drevín a kompletné opravy komunikácií a chodníkov.

Aktuálne pripravuje plán kompletných opráv platených z developerského poplatku vybraného v budúcnosti na Rendezi, ktorý priebežne bude na 5 rokov a celkové investície sa očakávajú vo výške min. 600 000 €. Mestská časť bude hľadať aj možnosti financovania cez fondy EÚ.

Prvým krokom by mala byť revitalizácia námestíčka na Dopravnej ulici. 30 rokov neriešené problémy na Rendezi sa snaží riešiť mestská časť postupne.

Zdroj: Michal Drotován-starosta mestskej časti Rača