Modra vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom bufetu v lokalite Modra – Piesok

785

Mesto Modra vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom bufetu s terasou v lokalite Modra – Piesok. Uzávierka na predkladanie ponúk je 17. júna 2022 o 11.00 h. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté. Podmienky súťaže sú k dispozícii na stiahnutie TU.

Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, vrátane oboznámenia sa s príslušnou písomnou dokumentáciou a podkladmi k súťaži je možné absolvovať po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom súťaže, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov.

Kontakt v prípade záujmu o obhliadku: Mária Blechová, Referát evidencie a správy majetku MsÚ Modra, tel.: 033/6908319, e-mail: maria.blechova@msumodra.sk.

Zdroj: Mesto Modra