Modra začína s revitalizáciou Hrnčiarskej ulice

692

V septembri mesto Modra začína s ďalšou investičnou akciou. Na Hrnčiarskej ulici od križovatky ulíc SNP/Hrnčiarska až po vyústenie v križovatke Hrnčiarska na kolmú Hrnčiarsku ulicu opraví vozovku komunikácie a vybuduje súvislé parkovisko s chodníkom. Opraví aj chodníky k vchodom do bytoviek.

Sumár prác

  • úprava vozovky – frézovanie pôvodného krytu, vyspravenie nerovností, nový asfaltobetónový kryt,
  • nahradenie nevhodného betónového krytu potoka želbet doskou v trase vozovky komunikácie a parkoviska,
  • úprava parkovísk s ohľadom na stromy,
  • doriešenie ľavostranného chodníka súbežného s vozovkou a parkoviskom, s ponechaním jestvujúcej zelene,
  • obnova čiastkového chodníka v zeleni a jeho predĺženie po chodník na ulici SNP,
  • bezbariérová úprava priechodov pre peších,
  • úprava cestného povrchového a podpovrchového odvodnenia,
  • výšková úprava mreží, poklopov a armatúr vo vozovke,
  • riešenie organizácie dopravy

Práce bude realizovať spoločnosť Doprastav, a.s., závod Bratislava, vysúťažená cena diela je 94.928,96€ bez DPH. Počas stavebných prác bude úsek cesty na Hrnčiarskej ulici uzavretý, dopravu na priľahlých uliciach mesto upraví. O konkrétnych obmedzeniach dopravy vás bude informovať v dostatočnom predstihu.

Zdroj: Mesto Modra