Nadstavba Materskej školy v obci Kráľová pri Senci

858

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Nadstavba Materskej školy – 5 trieda, zvýšenie kapacity materskej školy.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (vo výške 184 314 €).

Okres: Senec

Obec: Kráľová pri Senci

Celkové výdavky projektu: 249 831€