Nová výzva na podporu cezhraničných projektov a aktivít

1029

Spoločný rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, turistických atrakcií, investície do inštitucionálnej kapacity či rozvoj nových cezhraničných služieb to všetko sú aktivity, ktoré musia obsahovať projekty Výzvy SKHU/1902. Vyhlásil ju Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 a celkovo sa v nej prerozdelí vyše 27 miliónov eur. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 16. decembra 2019.

„Verím, že sa do výzvy zapojí veľa subjektov aj z bratislavskej župy, nakoľko aj týmto spôsobom by sme radi prispeli k efektívnemu čerpaniu externých zdrojov na našom území a podporili tak ďalší rozvoj Bratislavského kraja,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 vyhlásil výzvu 12. septembra 2019. Maximálna podpora pre projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je od 200 tisíc do 2 miliónov eur,  v závislosti od typu zvolenej aktivity. Novinkou je, že sa medzi žiadateľov zahrnuli aj malí a strední podnikatelia, ktorí môžu získať príspevok až do výšky 100 tisíc eur. Zapojenie podnikateľov do spoločných projektov je zároveň bodovo ohodnotené.

Subjekty z Bratislavského kraja z verejného sektora, samosprávy, neziskové organizácie a ďalšie v zmysle výzvy dostanú v prípade úspešnosti projektu podporu 95% (85% príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% národné spolufinancovanie), malí a strední podnikatelia sa môžu uchádzať o podporu 85% pri vlastnom spolufinancovaní 15%.

Predložené projekty by mali mať silný cezhraničný charakter a vytvárať dlhodobé partnerstvá. Úspešné projekty budú vyhodnotené v apríli 2020.

K aktuálnej výzve sú pripravené aj informačné dni. Na Slovensku sa budú konať 9. októbra v Košiciach, 10. októbra v Dunajskej Strede a 24. októbra v Rimavskej Sobote. Žiadatelia tak môžu skonzultovať projekty, informovať sa o dôležitých dátumoch a získať tak čo najviac detailov k napísaniu dobrej žiadosti.

Viac k výzve ako aj konkrétne projektové nápady môžete zároveň konzultovať s Informačným bodom na Bratislavskom samosprávnom kraji:

Mgr. Veronika Gálová

Veronika.galova@region-bsk.sk

+421 2 4826 4259