Cezhraničná spolupráca s Maďarskom: Výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov je otvorená

872
Interreg SK-HU

Dňa 16.10.2023 bola otvorená 1. výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov – HUSK/SPF/2301 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko.

Účelom Fondu malých projektov je posilniť cezhraničnú spoločenskú kohéziu a partnerstvo, ako aj povzbudenie občanov a organizácií, aby sa podieľali na demokratickom a občianskom živote Európskej únie a prispievali k nemu. Okrem toho cieľom Fondu malých projektov je podporovať výmenu názorov medzi občanmi Maďarska a Slovenska, najmä prostredníctvom partnerských miest a obcí, s cieľom získať praktické skúsenosti o bohatstve a rozmanitosti spoločného dedičstva Európskej únie.

Fond malých projektov podporuje realizáciu kultúrnych festivalov, športových podujatí, odborných podujatí, detských a mládežníckych táborov, ktoré umožňujú predstaviteľom a členom organizácií pôsobiacich na oboch stranách hranice stretávať sa a upevňovať vzájomné vzťahy. Fond malých projektov je implementovaný formou žiadateľa, podľa ktorej je žiadateľ zodpovedný za predloženie žiadosti, realizáciu malého projektu a zákonné použitie finančného príspevku. Úlohou žiadateľa je vyhľadávať a pozývať cezhraničné organizácie, organizovať plánované podujatia a predložiť záverečnú správu malého projektu.

  • Prioritná os: PO 3 – Inštitucionálne spolupráce
  • Špecifický cieľ: ISO 1 – Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy
  • Termín uzávierky: 15.11.2023, 15:00

Informačné podujatie k vyhlásenej výzve sa uskutoční 26.10.2023 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16 v Bratislave.

Podrobnosti nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.