Rekonštrukcia čunovského kaštieľa je v záverečnej fáze. Vo finále je aj revitalizácia záhrady

1823
Ekocentrum Čunovo

Komplexnú rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Čunove začal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v máji 2021. Na jej konci sa pôvodne schátraná budova a okolie premenia na unikátne environmentálne a vzdelávacie centrum. Otvorené a sprístupnené verejnosti by mohlo byť už začiatkom roka 2024.

„Rekonštrukcia kaštieľa je vo finálnej fáze. Dokončujeme vonkajšiu fasádu budovy a vnútri nás čakajú už len dokončovacie práce – podlahy a dlažby, osadenie dverí a svietidiel, sociálne zariadenia a maliarske práce. V rámci revitalizácie záhrady je ešte potrebné zrealizovať sadové úpravy a osadiť altánok. Ukončenie prác očakávame na jeseň tohto roku. Následne bude do priestorov inštalovaná interaktívna náučná expozícia, ktorá bude prístupná verejnosti,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Rekonštrukcia čunovského kaštieľa a priľahlej záhrady pozostávala z viacerých fáz. Nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku, obnova zohľadňovala architektonicko-umelecko-historický pamiatkový výskum a následné reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt.

V budove kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Vnútri vzniknú tvorivé dielne a multifunkčná sála. V záhrade budú umiestnené rôzne zážitkové a interaktívne prvky ako biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.

Kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, a to konkrétne vykurovanie tepelným čerpadlom. Takisto boli zrealizované adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia. Rovnako sa pri stavebných prácach použil moderný stroj, pomocou ktorého sa zhodnotil stavebný odpad a prebytky zeminy z výkopových a búracích prác v areáli kaštieľa. Práve drvením a následným pretriedením sa zhodnotilo množstvo materiálu, ktoré v značnej miere pokrývalo potreby stavby. Z jednotlivých frakcií boli odobraté vzorky kameniva, ktoré certifikované laboratórne pracovisko vyhodnotilo ako vhodné pre využitie v konštrukciách parkovísk a mlatových ciest budúceho areálu. Zo zeminy sa cez triedič odseparovali nevyužiteľné časti kameniva a stavebnej sute z pôvodných výkopov. Pretriedená zemina sa využije pri zásypoch po pôvodných spevnených plochách, do pivnice a na výmenu zeminy po obvode kaštieľa.

Ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne je pre bratislavskú župu prioritou. Tá je zhmotnená prostredníctvom environmentálno-vzdelávacích programov, vzájomnej spolupráce inštitúcií, pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a udržateľného ekoturizmu. To všetko v rámci novovybudovaného ekocentra, ktoré je unikátnym pilotným projektom v regióne. V Bratislavskom kraji existuje niekoľko menších enviromentálnych centier, ale jedno ucelené s nadnárodnou úrovňou tu absentovalo.

„Účelom samotného ekocentra bude koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v komplexnej prezentácii toho najzaujímavejšieho, čo Bratislavský región a jeho prihraničné regióny ponúkajú. V priestoroch vznikne interaktívna výstava venovaná lužným lesom, delte Dunaja či ekosystémom lesov, pasienkov a lúk. Najdôležitejšia úloha ekocentra bude poskytovanie envirovzdelávacích a ekovýchovných programov pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl v kraji,“ doplnil Juraj Droba.

Rekonštrukčné práce sú spolufinancované cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko a revitalizačné práce cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ekocentrum Čunovo sa buduje cez prebiehajúce projekty „Ecoregion SKAT“ a „Ecoregion SKHU“, spolu s ďalšími tuzemskými a cezhraničnými partnermi ŠOP SR, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, VODNETURY.sk, NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztráng kor (HU), obec Kimle (HU), Natúrpark Szigetkoz (HU). Náklady na stavebné práce a expozičné priestory dosiahli vyše 4,2 milióna eur.

Podrobnejšie informácie je možné získať na internetových stránkach www.sk-at.eu a www.skhu.eu.

Foto: Michal Feik / BSK