Nové Mesto bude pri nových riešeniach pre mestskú časť spolupracovať s fakultou architektúry

753

Bratislavské Nové Mesto bude pri hľadaní koncepcií a vízií územného rozvoja, pri riešení konkrétnych urbanistických a architektonických problémov a pri návrhoch stvárnenia verejných priestorov v mestskej časti spolupracovať s pedagógmi a študentmi Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Zástupcovia mestskej časti a fakulty podpísali tento týždeň na pôde vysokej školy memorandum o spolupráci v oblasti urbanizmu, územného plánovania, architektúry, záhradnej a krajinnej architektúry a dizajnu.

Spolupráca miestnej samosprávy a akademickej obce môže byť užitočná, prínosná a prospešná pre obe strany. Mestská časť môže získať nové, inovatívne a kreatívne pohľady na riešenie aktuálnych i dlhodobých územných otázok a výziev. Študenti pod vedením pedagógov budú mať možnosť pracovať na riešení konkrétnych zadaní praxe a získajú skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v svojom ďalšom profesionálnom živote,“ povedal o spolupráci vicestarosta Nového Mesta Peter Vaškovič.

Študenti, doktorandi i pedagógovia pôsobiaci na fakulte budú s mestskou časťou spolupracovať na spracovávaní urbanistických, krajinárskych a architektonických štúdií, dizajnérskych návrhov, ale aj pri vypracovávaní expertíz v predmetných oblastiach. Obe strany budú mať možnosť spolupracovať v oblasti aplikovaného výskumu, pri riešení výskumných projektov, či pri podávaní grantov na národnej a európskej úrovni. Výsledky spoločnej práce budú prezentované formou výstav, publikácií, odborných podujatí a diskusií na aktuálne témy.

Nejde pritom o celkom nový začiatok spolupráce. Nové Mesto a fakulta architektúry a dizajnu majú už za sebou niekoľko spoločných aktivít a projektov. Výsledky jednej z nich si môžete pozrieť od 22. novembra v našom Stredisku kultúry na Vajnorskej 21, kde budú vystavené študentské návrhy spracované v rámci diplomových projektov na tému Revitalizácia Trnavského mýta. Ďalšie spoločné projekty by sa mali týkať koncepčných návrhov na budúce využitie územia kasární na Kutuzovovej a Jarošovej ulici, na riešenie dopravnej infraštruktúry i využitie územia Filiálky, na riešenie rozvoja verejných priestorov s električkovými či železničnými traťami.

Zdroj: Nové Mesto