Obec Budmerice zrealizovala projekt Podpora triedeného zberu odpadov

689

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Podpora triedeného zberu odpadov v obci Budmerice.

Konkrétnym cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov. Obec v rámci projektu zakúpila strojovú techniku ako rezací a miešací voz na biologicky rozložiteľný odpad, traktor, čelný nakladač k traktoru, hákový nosič kontajnerov, 6 ks. kontajnerov otvorených a hákových a traktorový náves.

Stavebnú časť projektu tvorí vybudovanie nového zberného dvora v lokalite Biely vršok, konkrétne prevádzková budova, prístrešok, oplotenie s bránkou, vybudovaná skladovacia plocha pre uskladnenie stavebného odpadu a plocha pre kontajnery, vybudovaná príjazdová komunikácia a vodovodná prípojka.

Vzhľadom k tomu, že obec doteraz prevádzkovala iba zberné miesto pri ČOV, ktoré nemalo plnohodnotný charakter zberného dvora, no snažila sa túto službu vykonávať pre občanov v najväčšej možnej miere, veríme, že nový zberný dvor prinesie občanom službu, ktorá bude napĺňať ciele tohto projektu a zámeru obce.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (vo výške 19 830 €).

Okres: Pezinok

Obec: Budmerice

Celkové výdavky projektu: 367 772 €