Obec Dunajská Lužná zrealizovala projektovú dokumentáciu na prístavbu a prestavbu základnej školy

1210

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Projektová dokumentácia na prístavbu a prestavbu základnej školy v obci Dunajská Lužná.

Z dôvodu nedostatočnej kapacity základnej školy, obec zadala spracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu a prestavbu zakúpenej budovy nachádzajúcej sa v blízkosti existujúcej školy pre potreby rozrastajúcej sa obce a stále väčšieho poctu žiakov v základnej škole. Budova bude slúžiť pre 325 žiakov. Počet kmeňových tried bude 13 a 3 odborné učebne. Súčasťou stavby bude výdajňa stravy, jedáleň a miestnosť pre pohybové aktivity. Vybudovaním nových priestorov pre potreby základnej školy nebude musieť obec hľadať alternatívne a provizórne riešenia pre umiestnenie rozrastajúceho sa počtu žiakov v obci.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Dunajská Lužná

Celkové výdavky projektu: 20 280 €