Obec Hviezdoslavov spája sily pre významnú revitalizáciu rybníka v Podháji

1411

Obec Hviezdoslavov pripravuje v úzkej súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom, Miestnou organizáciou SRZ Šamorín, ktorý je v tomto prípade na rozdiel od obce Hviezdoslavov oprávneným žiadateľom finančných prostriedkov, významný projekt Revitalizácie štrkoviska v obci Hviezdoslavov v časti Podháj. Zámer projektu s financovaním prostredníctvom Environmentálneho fondu v r. 2021 (Oblasť: BR 1 – Rybárstvo, Aktivita č. 4: Revitalizácia rybársky využívaných ostatných vodných plôch). Za účelom úspešnej realizácie projektu v očakávanej hodnote cca. 150-tisíc EUR je nevyhnutný zmluvný vzťah medzi obcou a žiadateľom.

Ako by mal teda rybník, respektíve štrkovisko a jeho okolie v krátkom čase vyzerať?

  • zrealizovaním projektu prebehne dôležité a potrebné odstránenie dnových sedimentov a naštartuje sa samočistiaca schopnosť bývalého štrkoviska,
  • zrealizovaním projektu vznikne vďaka úprave brehov, odstráneniu náletových drevín, vybudovaniu móla, novej výsadbe, mechanizácie brehov, vybudovaniu chodníka, novým infotabuliam a skrášleniu okolia veľmi cenný, zhodnotený a funkčný verejný priestor, s možnosťou stabilného a dlhodobého využitia pre širokú verejnosť,
  • zrealizovaním projektu prebehne čiastočné vyriešenie technickej a dopravnej infraštruktúry v lokalite a jej najbližšom okolí, najmä statickej dopravy, nakoľko už dnes je situácia s parkovaním a nerešpektovaním dopravných predpisov v lokalite kritická,
  • vytvorenie mimoriadne dôležitej klimatickej funkcie (tzv. „bezzásahového“ územia plného zelene a s prítomnosťou vodnej plochy) vo Hviezdoslavove na dlhé obdobie,
  • významné zlepšenie rybárskeho obhospodarovania rybárskeho revíru (hlavne vďaka monitoringu kvality vody, sonarovým záznamom, ichtyologickému prieskumu, zakúpeniu pramice, monitorovaciemu systému a podpore prirodzenej reprodukcie rýb).

Príslušné body týkajúceho sa tohto projektu sú na programe na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 17.12.2020.

Zdroj: Hviezdoslavov