Začala sa revitalizácia centra mesta Senec

865

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania (ďalej VO) a následnej kontrole dokumentácie z VO zo strany BSK sa začali stavebné práce v rámci projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec. Zhotoviteľom diela je spoločnosť CS, s.r.o. Celková cena diela je 422.467,91 eur a Mesto Senec bude projekt spolufinancovať 5% z celkových oprávnených nákladov.

Mesto protokolárne odovzdalo stavenisko a zhotoviteľ si ho prevzal 11. 7. 2023. Stavebné práce budú dokončené do 6 mesiacov.

Revitalizácia verejného priestranstva bude zahŕňať stavebné práce na týchto lokalitách:

  •  ihrisko pri MsKS zo strany Lichnerovej ulice – výmena herných prvkov detského ihriska, nová výsadba, mobiliár
  •  nádvorie za Tureckým domom – komplexná rekonštrukcia spevnených povrchov, výsadba zelene, pódium, mobiliár
  •  časť parkoviska za MsKS – rekonštrukcia spevnených povrchov, výsadba zelene
  •  rekonštrukcia a vybudovanie nových chodníkov v okolí budovy MsKS.

Projekt rieši aj výmenu a doplnenie nových stožiarov verejného osvetlenia a ich svietidiel za nové s LED technológiou. Námestie pri pódiu bude počas letných mesiacov spríjemňovať vodná hmla. Na Námestí 1. mája medzi samotnou cestou a bytovými domami až po kruhový objazd pri Lidli sa budú upravovať zelené pásy a chodníky vedúce naprieč zelenou plochou. Výsledkom týchto úprav (vodozádržných opatrení) bude zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou v danom území – jej zadržiavanie v zeleni a zabráni sa jej odtoku na cestu.

Zariadenie staveniska bude mať zhotoviteľ pri budove polikliniky na Tureckej ulici, takže miesta na parkovanie priľahlé k tejto ploche budú dočasne zrušené.

Mesto Senec získalo na realizáciu projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec nenávratný finančný príspevok v hodnote 452.944,80 eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mesto promptne zareagovalo na výzvu o poskytnutie NFP: Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk vyhlásenú riadiacim orgánom 29.12.2021. Žiadosť o NFP bola následne predložená na schválenie 13. 5. 2022 a Zmluva o NFP bola podpísaná 24.11.2022. Verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa stavebných prác bolo vyhlásené 28. 02. 2023 a mesto proces VO zabezpečilo externým dodávateľom služieb. Po jeho ukončení bola dokumentácia z VO po podpise Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom predložená na kontrolu riadiacemu orgánu, výsledok z kontroly sme získali 6. 7. 2023.

Prosíme obyvateľov a návštevníkov mesta o trpezlivosť, nevyhneme sa obmedzeniam, ktoré revitalizácia verejného priestranstva prinesie. Výsledkom projektu však budú krásne a funkčné nové verejné priestory, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality nášho života v meste.

Zdroj: Senec.sk