Škola podnikania

691

ZAMERANIE NA OBCHOD A SLUŽBY

Absolventi sa môžu uplatniť na rôznych pracovných pozíciách v obchodných organizáciách, v organizáciách poskytujúcich služby ako manažéri strednej úrovne alebo aj samostatní podnikatelia. Absolvent vie vykonávať marketingové činnosti, ale i činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku. Veľký dôraz vo výučbe sa kladie na služby – predovšetkým služby v cestovnom ruchu.

ZAMERANIE DOPRAVA A LOGISTIKA
Uplatnenie absolventov tohto zamerania je v rôznych formách dopravných podnikov, v logistických firmách, podnikateľských subjektoch, vo vnútropodnikových útvaroch. Absolvent vie vykonávať marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku. Dôraz sa kladie na ovládanie cudzích jazykov a komunikačné zručnosti študentov.