Odborné vzdelávanie a príprava: výzva na predkladanie návrhov

282

Výzva na predkladanie návrhov: Spoločné kvalifikácie v odbornom vzdelávaní a príprave

(v rámci programu Erasmus+)

V súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a potrebou zvýšenia ich úrovne, si Európska komisia stanovila za cieľ riešiť tieto výzvy a zabezpečiť, aby odborné vzdelávanie a príprava lepšie reagovala na potreby trhu práce.

Hlavné ciele výzvy?

Hlavnými cieľmi tejto výzvy sú na jednej strane zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí a prispieť k rozvoju kvalifikovaných a mobilných pracovných síl s vysokou úrovňou zručností, ktoré by boli prínosom aj pre podniky, a na druhej strane podporiť spoločný vývoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe a celkovo posilniť kvalitu, relevantnosť a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy.

Osobitným cieľom výzvy je podporiť prípravu alebo zriadenie spoločných kvalifikácií odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom vytvorenia spoločných kvalifikácií je návrh spoločného študijného programu minimálne dvoch zahraničných škôl a podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej mobility študentov. Dôležité je zabezpečiť vzdelávanie a mobilitu na pracovisku, riešiť výsledky vzdelávania, zabezpečiť kvalitu a uznanie, a zároveň používať zodpovedajúce európske nástroje.

Kto môže byť partnerom?

Partnerstvo musia tvoriť partneri z najmenej dvoch rôznych krajín programu Erasmus+, z ktorých avšak aspoň jedna musí byť členom Európskej únie. 

-Nečlenské krajiny, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+: Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichten¬štajnsko, Nórsko, Turecko.

Partnerstvo okrem toho musí zahŕňať minimálne troch partnerov vrátane dvoch nasledujúcich organizácií:

-poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy

-podnik (verejný alebo súkromný) alebo priemyselná, obchodná a remeselná/živnostenská komora alebo sektorová/ profesijná organizácia

Ďalšie organizácie, ktoré sa môžu zúčastniť: príslušné úrady pre kvalifikáciu; verejné orgány na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni; sociálni partneri; výskumné inštitúty; európske zastrešujúce organizácie; mládežnícke organizácie; združenia rodičov; verejné služby zamestnanosti; rady pre sektorové zručnosti, iné relevantné orgány. 

Aktivity zúčastnených?

Zúčastnení by mali vykonávať tieto dve hlavné činnosti:

(a) navrhnúť alebo zlepšiť spoločnú kvalifikáciu odborného vzdelávania a prípravy v reakcii na konkrétne potreby v krajinách, ktoré sú zapojené

(b) vytvoriť nové štruktúry udržateľnej spolupráce na zabezpečenie transparentnosti, porovnateľnosti, vhodných systémov zabezpečenia kvality a vzájomného uznávania kvalifikácií

Očakávané výsledky?

Cieľom je, aby výsledky projektu pokračovali aj po ukončení financovania EÚ. Počas trvania projektu sa očakávajú určité dosiahnuté výsledky, ako sú napr.:

-navrhnúť alebo zlepšiť spoločnú kvalifikáciu v odbornom vzdelávaní a príprave

-dosiahnuť hmatateľné a udržateľné výsledky pri vytváraní spoločnej kvalifikácie v odbornom vzdelávaní a príprave (vrátane lepšej transparentnosti, porovnateľnosti a uznávania týchto kvalifikácií)

-poskytnúť dôkazy o tom, ako sa budú potreby osobitných zručností zosúlaďovať s potrebami trhu práce v krajinách/regiónoch zapojených do partnerstva

-vytvoriť nové štruktúry udržateľnej spolupráce 

-ukázať konkrétne úsilie zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti študentov odborného vzdelávania a prípravy, prostredníctvom učenia sa na pracovisku a možností mobility

-zavádzať dlhodobé vzájomné pôsobenie, aby sa v konečnom dôsledku zvýšila atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy

Doba trvania projektov: 24 mesiacov

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov je max. 6mil.€. Výška každého grantu sa bude pohybovať od 200 000 do 500 000 €.

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré boli vynaložené pri realizácii projektu, avšak musia spĺňať tieto podmienky: 

-náklady, ktoré vznikli počas trvania projektu, a sú uvedené vo finančnej zmluve

-náklady, ktoré sú uvedené v odhadovanom rozpočte projektu

-náklady, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu

-výdavky, ktoré sú overiteľné, zapísané v účtovných záznamoch

-výdavky, ktoré sú v súlade platných daňových a sociálnych právnych predpisov.

Žiadosti musia spĺňať tieto požiadavky: 

(a) musia byť predložené online na správnom oficiálnom formulári žiadosti (eForm), 

(b) musia byť vyhotovené v niektorom z úradných jazykov EÚ,

(c) k žiadostiam musí byť na oficiálnom formulári pripojený podrobný opis projektu, čestné vyhlásenie a predpokladaný rozpočet.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Hodnotiace kritériá:

1. Relevantnosť projektu (30 bodov, min. 16 bodov)

2. Kvalita pripravenosti projektu a jeho implementačnej časti (25 bodov, min. 13 bodov)

3. Kvalita konzorcia a manažovania spolupráce (25 bodov, min. 13 bodov)

4. Dopad a šírenie výsledkov (20 bodov, min. 11 bodov)

Časový harmonogram:

Žiadosti musia byť predložené najneskôr do 31.janurára 2018 do 12:00.

Hodnotiace obdobie prebieha od februára do apríla 2018.

Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch v máji 2018.

Podpis grantovej zmluvy sa predpokladá na júl až august 2018.

Obdobie pre začatie činností:  1.september 2018 – 1. november 2018

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) od roku 2014 do 2017 podporila 40 projektov, do ktorých sa investovalo približne 15 mil.€. 

Kontaktné informácie:

EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu

p. Gloria Barilari, project advisor

p. Michele Grombeer, VET Team leader

Viac informácií k podmienkam výzvy a online prihlasovací formulár nájdete TU.

FOTO: SZKC